Opintojaksot  
|Tutkinnot| |Opintokokonaisuudet| |Kaikki| |Jatko| |KV|  |Haku|

Opinto-opas 2007-2008

ELE-4250 ELEKTRONIIKAN MINIATYRISOINTI, 5 op
Electronics Miniaturisation

Opintojakson vastuuhenkilö
Matti Mäntysalo

Opettajat
Matti Mäntysalo

Luentoajat ja -paikat
Per III: Keskiviikko 10 - 12, SM221

Toteutuskerrat
  Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5 Kesä
Luento - - 2 h/vko - - -
Harjoitus - - - 2 h/vko 2 h/vko -
Harjoitustyö - - - 16 h/per 16 h/per -
Tentti  
(Lukuvuoden 2007-2008 aikataulu)

Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on luoda opiskelijalle kuva ja ymmärrys tämänhetkisistä ja tulevaisuudessa käytettävistä elektroniikan miniatyrisointimenetelmistä ja niiden toteutuksesta käytännössä.

Sisältö
Sisältöalue Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Systeemisuunnittelu ja elektroniikan integroiminen yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.  Elektroniikan tulevaisuuden trendien ennustaminen, road mapit.  Taloudelliset näkökohdat. Sovellukset, joissa miniatyyrista elektroniikkaa käytetään, ja tullaan käyttämään. 
2. Liittämistekniikat, joita käytetään elektroniikan miniatyrisoinnissa. Pakkaustekniikoista erityisesti 3D-tekniikat (SiP, SoP, SoC) ja wafer level packaging.  Teknologioiden asettamat rajat miniatyrisoinnille.    
3. Passiivikomponenttien integroiminen puolijohteelle ja alustaan.  Passiivikomponentit moduuleissa, ja passive arrays.
Passiivien verkottuminen. 
  
4. Substraattitekniikat, eri rakenteet ja mikroviat.       
5. Elektroniikan miniatyrisoinnissa tarvittava sähköinen mallinnus.       

Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritetut seminaariesitelmä ja harjoitustyö, sekä hyväksytysti suoritettu tentti.

Opintojakson arviointikriteerit

 • Opintojaksolla tulisi omaksua kurssin ydinaines sekä täydentävä tietämys, ja harjoitusten perusteella olla valmiudet hyvän seminaarityön tekemiseen ja esittämiseen. Erityisen hyvin tehdyllä seminaarityöllä voi ansaita yhden numeron korotuksen tenttiarvosanaan. Harjoitustyö arvostellaan hyväksytty/hylätty -periaatteella.

 • Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

 • Oppimateriaali
  Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
  Luentokalvot Kurssin luentomateriaali       jaetaan luennolla Kyllä  Englanti 
  Muu kirjallisuus Aiheeseen sopivat artikkelit       Kopiot jaetaan luennolla Kyllä  Englanti 

  Esitiedot
  Tunnus Nimi OP P/S
  ELE-4150 ELE-4150 Mikroelektroniikan pakkaustekniikka 5 Pakollinen
  ELE-4200 ELE-4200 Elektroniikan materiaalit 5 Suositeltava

  Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)

  Huomautuksia

 • Opintojakson osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan.

 • Opintojakso soveltuu jatko-opinnoiksi.

 • Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö opetuksessa

 • Opintojaksolla hyödynnetyt tieto- ja viestintätekniikat
 • - tiedottamisessa kotisivuilla, uutisryhmissä tai s-postilistoilla esim. ajankohtaiset asiat, aikataulut
  - harjoitus-, ryhmä- tai laboratoriotöiden työstämisessä
  - harjoitustöiden, materiaalin jne. jakelussa ja/tai palauttamisessa

 • Arvioitu opintojakson toteutustapa
 • - Lähiopetuksen osuus: 30 %
  - Etäopetuksen osuus: 0 %
  - Opiskelijan itseopiskelun osuus: 70 %

 • Opintojakson toteutustapa tieto- ja viestintätekniikan käytön näkökulmasta
 • Vapaaehtoiset luennot. Pakollinen laboratoriossa tehtävä harjoitustyö. Pakollinen osallistuminen seminaareihin; yksi oma esitys.

  Mitoitus
  OpetusmuodotTuntia
  Luennot 42
  Harjoitukset 48
  Laboratoriotyöt 7
  Seminaarityöt 25

  Muu mitoitettuTuntia
  Tenttiin valmistautuminen 8
  Tentti/välikokeet 3
  Kaikki yhteensä 133

  Opintojakson opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

 • Luennoilla käydään teoria-asia läpi, ja seminaaritöissä syvennetään luentojen aihealueita. Seminaarityössä olisi tarkoitus oppia lukemaan tieteellisiä julkaisuja ja kirjoittamaan seminaarityö tieteelliseen tapaan. Lisäksi opitaan esittämään työ yleisölle. Harjoitustyöosuudessa saadaan käytännön kosketus esitettyyn teoriaan.

 • Opintojaksokorvaavuus
  7403005 Elektroniikan miniatyrisointi

  Opintojakson kotisivu

  Viimeksi muokattu 31.01.2007
  MuokkaajaMatti Mäntysalo