Avainluvut

Tieteelliset ja muut julkaisut


2014 2015 2016
Julkaisufoorumi-luokitellut 1165 1 201 1 280


Jufo 1 723 884 906


Jufo 2 297 268 306


Jufo 3 145 49 68


Muut julkaisut 700 760 600
Yhteensä 1864 1 960 1 880


Avoimet julkaisut* 25% 31% 32%

* Julkaisu on avoimesti ja maksuttomasti saatavilla kustantajan verkkopalvelussa tai se on rinnakkaistallennettu tieteenala- tai organisaatiokohtaiseen avoimeen julkaisuarkistoon.

Julkaisufoorumi: Julkaisufoorumilla luokitelluissa lehdissä, kokoomateoksissa ja konferensseissa julkaistut artikkelit sekä kirjat: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso.
Muut julkaisut: Vertaisarvioimattomat tieteelliset julkaisut, tieteelliset kirjat, ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut, suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, patentit ja sähköiset julkaisut.


OpiskelijatOpiskelijamäärä 2014 2015 2016


Perustutkinto-opiskelijat 7 927 7 137 6 830


Jatkotutkinto-opiskelijat 1 236 1 158 1 095
Yhteensä 9 163 8 295 7 925
Vuonna 2016 naisten osuus perustutkinto-opiskelijoista oli 21 % ja jatkotutkinto-opiskelijoista 27 %.


Hakeneet ja hyväksytyt 2014 2015 2016


Ensisijaisesti hakeneet 3 924 2 760 2 837


Hyväksytyt 1 501 1 419 1 483


Hyväksytyistä opiskelijoista naisia 25% 23% 24%


Ulkomaalaiset opiskelijat 2014 2015 2016


Perustutkinto-opiskelijoita 638 566 541


Jatkotutkinto-opiskelijoita 192 205 207


Muut opiskelijat 512 534 595
Yhteensä 1 342 1 305 1 343


Vaihto-opiskelijat (yli 3 kk mmittaiset vaihdot) 2014 2015 2016


TTY:ltä opiskelijavaihtoon lähteneet 221 219 214


TTY:lle opiskelijavaihtoon saapuneet 407 424 457


Työllistyneiden sijoittuminen alueittain 2014 2015 2016


Länsi-Suomen lääni 74% 72% 71%


Etelä-Suomen lääni 23% 25% 24%


Muu Suomi 2% 3% 3%


Ulkomaat 1% 0% 2%


Työllistyneiden sijoittuminen työnantajasektoreittain 2014 2015 2016


Yksityinen sektori 78% 78% 79%


TTY 15% 15% 14%


Muu julkinen sektori 6% 5% 6%


Yrittäjä 1% 2% 1%

 

Suoritetut tutkinnot


2014 2015 2016
Tekniikan kandidaatti 687 819 790
DI ja arkkitehti 812 804 836
Tekniikan lisensiaatti 8 4 1
Tohtori 91 88 86

 

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina


2014 2015 2016


Opetushenkilöstö (kuukausipalkkainen) 307 279 255


Tuntiopetushenkilöstö 64 58 45


Tutkimushenkilöstö 747 744 738


Tutkimusapulaiset 235 213 184


Laboratoriohenkilöstö 74 65 64


Kirjasto- ja IT-henkilöstö 75 75 76


Hallinto- ja toimistohenkilöstö 255 255 252


Huolto- ja kiinteistöhenkilöstö 25 24 21
Yhteensä 1 782 1 713 1 635

 

 

Henkilöstön lukumäärä

(ei sisällä tuntiopettajia)201420152016
Suomalaiset1 4981 5111 397
Ulkomaalaiset431405405

 

Tuotot 2014–2016 (milj. euroa)


2014 2015 2016

Yleisavustukset 82,5 79,6 79,8

Tekes 20,9 20,2 18

Suomen Akatemia 10,6 11,3 12,4

EU ja muu ulkomainen 5,3 4,6 5,8

Muu kotimainen 8 8,1 8

Liiketoiminta 15,4 15 14,1

Muut tuotot 0,6 0,7 0,8
Tuotot

143,2 139,5 138,9

 

Kulut 2014–2016 (milj. euroa)


2014 2015 2016

Henkilöstökulut 94,9 92,2 89,6

Vuokrat 16,1 17,4 17,5

Aineet ja tarvikkeet 7,2 7,1 7,5

Poistot 2,8 3,3 4

Ostopalvelut ja muut kulut 21,4 21,1 20,9
Kulut

142,4 141,1 139,5

 

Tuloslaskelma (1 000 euroa)

Varsinainen toiminta
2015 2016

Tuotot
59 888 59 051


Avustustuotot
44 209 44 199

Liiketoiminnan tuotot
14 989 14 088

Muut tuotot
690 764
Kulut
141 099 139 437


Henkilöstökulut
92 194 89 546


Poistot
3 304 4 017


Muut kulut
45 601 45 874
Tuotto-/kulujäämä


-81 211 -80 386


Varainhankinta
2015 2016

Tuotot
433 4 535


Lahjoitukset
24 0


Keräystuotot
410 4 535
Kulut
5 2

Keräysten kulut
5 2
Tuotto-/kulujäämä


428 4 533


Sijoitus- ja rahoitustoiminta
2015 2016
Tuotot
15 721 8 678


Osinkotuotot
2 753 3 282


Korkotuotot
296 257


Myyntivoitot
12 153 4 727


Muut tuotot
519 412

Kulut
560 8 044


Korkokulut
0 0


Myyntitappiot
59 7 861


Arvonalennukset
303 0


Muut kulut
197 183
Tuotto-/kulujäämä


15 161 634


Yleisavustukset
79 642 79 826

Yliopistolain mukainen valtionrahoitus
79 642 79 826


Tilikauden tulos
14 021 4 606


Tilinpäätössiirrot
2015 2016
Rahastosiirrot
410 4 535
Tuloverot
0 5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
13 611 66

 

Tase (1 000 euroa)

Vastaavaa
2015 2016

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
1 793 1 870

Aineelliset hyödykkeet
11 332 12 145

Sijoitukset
33 643 33 643

Pysyvät vastaavat yhteensä
46 768 47 659Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
682 664


Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
24 806 26 381


Rahoitusarvopaperit yhteensä
197 955 209 494


Rahat ja pankkisaamiset
21 324 21 287

Vaihtuvat vastaavat yhteensä
244 768 257 826
Vastaavaa yhteensä
291 536 305 484


Vastattavaa
2015 2016

Oma pääoma
Peruspääoma
170 051 170 051

Sidotut rahastot
410 4 945


Vapaat rahastot
12 786 23 130


Muut rahastot
636 8 881

Muu oma pääoma
74 416 64 138

Oma pääoma yhteensä
258 299 271 146Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
33 237 34 339

Vieras pääoma yhteensä
33 237 34 339
Vastattavaa yhteensä
291 536 305 484