Avainluvut

Tieteelliset ja muut julkaisut


2015 2016 2017
Julkaisufoorumi-luokitellut 1 201 1 280 1 318


Jufo 1 884 906 940


Jufo 2 268 306 289


Jufo 3 49 68 89


Muut julkaisut 760 600 544
Yhteensä 1 960 1 880 1 862


Avoimet julkaisut* 31% 32% 39%

* Julkaisu on avoimesti ja maksuttomasti saatavilla kustantajan verkkopalvelussa tai se on rinnakkaistallennettu tieteenala- tai organisaatiokohtaiseen avoimeen julkaisuarkistoon.

Julkaisufoorumi: Julkaisufoorumilla luokitelluissa lehdissä, kokoomateoksissa ja konferensseissa julkaistut artikkelit sekä kirjat: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso.
Muut julkaisut: Vertaisarvioimattomat tieteelliset julkaisut, tieteelliset kirjat, ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut, suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, patentit ja sähköiset julkaisut.

 

OpiskelijatOpiskelijamäärä 2015 2016 2017


Perustutkinto-opiskelijat 7 137 6 830 6 881


Jatkotutkinto-opiskelijat 1 158 1 095 1 017
Yhteensä 8 295 7 925 7 898
Vuonna 2017 naisten osuus perustutkinto-opiskelijoista oli 22 % ja jatkotutkinto-opiskelijoista 28 %. 


Hakeneet ja hyväksytyt 2015 2016 2017


Ensisijaisesti hakeneet 2 760 2 837 2 667


Hyväksytyt 1 419 1 483 1 349


Hyväksytyistä opiskelijoista naisia 23% 24% 27%


Ulkomaalaiset opiskelijat 2015 2016 2017


Perustutkinto-opiskelijoita 566 541 529


Jatkotutkinto-opiskelijoita 205 207 207


Muut opiskelijat 534 595 640
Yhteensä 1 305 1 343 1 376


Vaihto-opiskelijat (yli 3 kk mmittaiset vaihdot) 2015 2016 2017


TTY:ltä opiskelijavaihtoon lähteneet 219 214 225


TTY:lle opiskelijavaihtoon saapuneet 424 457 426


Työllistyneiden sijoittuminen alueittain 2015 2016 2017


Länsi-Suomen lääni 72% 71% 69%


Etelä-Suomen lääni 25% 24% 27%


Muu Suomi 3% 3% 3%


Ulkomaat 0% 2% 1%


Työllistyneiden sijoittuminen työnantajasektoreittain 2015 2016 2017


Yksityinen sektori 78% 79% 79%


TTY 15% 14% 13%


Muu julkinen sektori 5% 6% 5%


Yrittäjä 2% 1% 3%

 

Suoritetut tutkinnot


2015 2016 2017
Tekniikan kandidaatti 819 790 579
DI ja arkkitehti 804 836 733
Tekniikan lisensiaatti 4 1 2
Tohtori 88 86 79

 

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina


2015 2016 2017


Opetushenkilöstö (kuukausipalkkainen) 279 255 236


Tuntiopetushenkilöstö 58 45 56


Tutkimushenkilöstö 744 738 713


Tutkimusapulaiset 213 184 179


Laboratoriohenkilöstö 65 64 59


Kirjasto- ja IT-henkilöstö 75 76 73


Hallinto- ja toimistohenkilöstö 255 252 252


Huolto- ja kiinteistöhenkilöstö 24 21 12
Yhteensä 1 713 1 635 1 578

 

Henkilöstön lukumäärä

(ei sisällä tuntiopettajia)201520162017
Suomalaiset1 5111 3971 388
Ulkomaalaiset405405435

 

Tuotot 2015–2017 (milj. euroa)


2015 2016 2017

Yleisavustukset 79,6 79,8 77,7

Tekes 20,2 18 13,8

Suomen Akatemia 11,3 12,4 13,6

EU ja muu ulkomainen 4,6 5,8 5,8

Muu kotimainen 8,1 8 9,6

Liiketoiminta 15 14,1 12,2

Muut tuotot 0,7 0,8 1,1
Tuotot

139,5 138,9 133,8

 

Kulut 2015–2017 (milj. euroa)


2015 2016 2017

Henkilöstökulut 92,2 89,6 84,9

Vuokrat 17,4 17,5 16,7

Aineet ja tarvikkeet 7,1 7,5 8

Poistot 3,3 4 4,4

Ostopalvelut ja muut kulut 21,1 20,9 20,3
Kulut

141,1 139,5 134,3

 

Tuloslaskelma (1 000 euroa)

Varsinainen toiminta
2016 2017

Tuotot
59 051 56 116


Avustustuotot
44 199 42 790

Liiketoiminnan tuotot
14 088 12 219

Muut tuotot
764 1 107
Kulut
139 437 134 326


Henkilöstökulut
89 546 84 870


Poistot
4 017 4 399


Muut kulut
45 874 45 056
Tuotto-/kulujäämä


-80 386 -78 210


Varainhankinta
2016 2017

Tuotot
4 535 1 450


Lahjoitukset
0 59


Keräystuotot
4 535 1 391
Kulut
2 2

Keräysten kulut
2 2
Tuotto-/kulujäämä


4 533 1 449


Sijoitus- ja rahoitustoiminta
2016 2017
Tuotot
8 678 21 506


Osinkotuotot
3 282 3 442


Korkotuotot
257 319


Myyntivoitot
4 727 17 745


Muut tuotot
412 0

Kulut
8 044 2 247


Korkokulut
0 0


Myyntitappiot
7 861 2 151


Arvonalennukset
0 0


Muut kulut
183 96
Tuotto-/kulujäämä


634 19 259


Yleisavustukset
79 826 77 670

Yliopistolain mukainen valtionrahoitus
79 826 77 670


Tilikauden tulos
4 606 20 167


Tilinpäätössiirrot
2016 2017
Rahastosiirrot
4 535 1 391
Tuloverot
5 66
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
66 18 710

 

Tase (1 000 euroa)

Vastaavaa
2016 2017

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
1 870 1 442

Aineelliset hyödykkeet
12 145 13 983

Sijoitukset
243 137 278 010

Pysyvät vastaavat yhteensä
257 153 293 435Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
664 312


Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
26 381 23 437


Rahoitusarvopaperit yhteensä
0 0


Rahat ja pankkisaamiset
21 287 10 133

Vaihtuvat vastaavat yhteensä
48 332 33 882
Vastaavaa yhteensä
305 484 327 317


Vastattavaa
2016 2017

Oma pääoma
Peruspääoma
170 051 177 418

Sidotut rahastot
4 945 6 336


Vapaat rahastot
23 130 19 360


Muut rahastot
8 881 2 986

Muu oma pääoma
64 138 86 618

Oma pääoma yhteensä
271 146 292 719Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
34 339 34 598

Vieras pääoma yhteensä
34 339 34 598
Vastattavaa yhteensä
305 484 327 317