Artikkeli: Raportti: Työmatkapyöräilyn potentiaali Jyväskylän Kankaan alueen uudella pyöräväylällä

Raportti: Työmatkapyöräilyn potentiaali Jyväskylän Kankaan alueen uudella pyöräväylällä

Työssä on arvioitu suunnitellun Jyväskylän Kankaan alueen läpi kulkevan pyöräväylän potentiaalia. Potentiaalin arviointi perustuu väylän varrella sijaitsevaan asumiseen ja työpaikkoihin, työmatkojen pituuksiin sekä väylän korkeusvaihteluun. Analyysissa on otettu huomioon Kankaan alueen ja Palokärjen teollisuusalueen osayleiskaavan muutokset. Pääpaino on työmatkojen tarkastelussa. Työ on tehty Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä.

Lisäksi työssä on mallinnettu pyöräilyn liikennemääriä työmatkaliikenteessä. Mallinnus on tehty sijoittamalla Jyväskylään suuntautuvat alle 5 kilometrin työmatkat katuverkolle ja yhdistämällä ne liikennemäärätiedoksi. Työmatkojen kuormitusanalyysissä voidaan löytää sellaisia väyliä, joilla on työmatkaliikenteen kannalta korkea potentiaali ja joihin on tästä näkökulmasta kannattavaa investoida.

Suunnitteilla olevan Kankaan väylän vaikutusalueella asuu tällä hetkellä 13 000 asukasta ja asukasluku väylän varrella kasvaa vuoteen 2025 mennessä ainakin 3000 asukkaalla. Työpaikkoja väylän vaikutusalueella 17 000 ja työpaikkamäärä kasvaa Kankaan ja Palokärjen alueiden laajennusten yhteydessä noin 20 000:een. Kankaan väylän varrella asuvien työmatkat ovat tyypillisesti melko lyhyitä, mikä kertoo korkeasta pyöräilyn potentiaalista. Työssä työmatkojen perusteella mallinnettu pyöräverkko osoitti kyseiselle väylälle melko vähän käyttäjiä, mutta Jyväskylän keskustan ja koillisen osan välillä on kuitenkin osoitettavissa merkittäviä työmatkavirtoja. Kankaan alueen valmistuttua laadukas pyöräväylä kuitenkin houkuttelee käyttäjiä lisää.

Jos asumisen ja työpaikkojen määrää tarkastellaan koko väylän matkalla, se saa melko vaatimattoman saavutettavuuden, mutta asumisen ja työpaikkojen saavutettavuus Jyväskylän keskustan ja Mäntykankaan hautausmaan välillä on kuitenkin melko hyvä. Väylän rakentaminen on Mäntykankaan hautausmaan ja Laukaan rajan välille on perusteltua alueiden yhdistävyyden ja virkistyspyöräilyn houkuttelevuuden parantumisella sekä Palokärjen teollisuusalueen laajennuksen johdosta. Vanhaa ratapohjaa pitkin kulkeva väylä on pituuskaltevuudeltaan tasainen, joka on tästä näkökulmasta korkean potentiaalin pyöräilyväylä.


Työmatkapyöräilyn potentiaali Jyväskylän Kankaan alueen uudella pyöräväylällä (pdf)
‹ Työraportti / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne ›