Artikkeli: Tutkimusraportti: Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

Tutkimusraportti: Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

Yhdyskuntarakenne vaikuttaa päivittäiseen liikkumistarpeeseen sekä mahdollisuuksiin käyttää eri kulkutapoja. Yhdyskuntarakenteen on monissa tutkimuksissa havaittu vaikuttavan liikenteen energiankulutukseen. Kaupunkiseutujen liikenteen energiankulutusta on selitetty esimerkiksi asukastiheydellä, asumis- ja työpaikkarakenteella, toimintojen sijoittumisella ja joukkoliikenteen tarjonnalla. Tässä vyöhykeanalyysissa on tutkimusalueena Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunta sekä Riihimäen seutu. Tutkimusalueen yhdyskuntarakennetta on analysoitu vyöhykkeinä, joissa alueryhmät on jaettu joukkoliikenteen kannalta edullisiin vyöhykkeisiin, autovyöhykkeisiin sekä vyöhykkeisiin, joilla jalankulun ja pyöräilyn edellytykset ovat hyvät.

Vuonna 2007 alkaneessa Urban Zone -hankkeessa on selvitetty yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisyyttä sekä liikkumistottumuksia erilaisilla yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä. Tutkimushanketta ovat rahoittaneet liikenne- ja viestintäministeriö, Innovatiivinen kaupunki -ohjelma, Liikennevirasto, Helsingin kaupunki, HSL Helsingin seudun liikenne, Vantaan kaupunki ja Uudenmaan liitto.

Urban Zone -hankkeen tutkimusryhmään ovat kuuluneet erikoistutkija Mika Ristimäki ja tutkija Maija Tiitu Suomen Ympäristökeskuksesta, erikoistutkija Hanna Kalenoja Tampereen teknillisestä yliopistosta sekä professori Tapio Luttinen Aalto-yliopiston teknillisestä korkeakoulusta. Tutkija Maija Tiitu on työskennellyt hankkeessa myös Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa.


Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet. Vyöhykkeiden kriteerit, alueprofiilit ja liikkumistottumukset -raportti liikenne- ja viestintäministeriön sivuilla
‹ Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 15/2011 · ISBN 978-952-243-227-8 · ISBN 978-952-243-232-2 ›

English summary included / Travel related zones of the urban form. Zone criteria, urban form statistic profiles and travel habits
Med svenskt sammandragSamhällsstrukturens zoner. Zonkriterier, områdesprofiler och trafikvanor

Urban Zone -kartasto -liitemateriaali Suomen ympäristökeskuksen sivuilla

Urban Zone -hankkeen keskeiset tulokset (pdf) Suomen ympäristökeskuksen sivuilla