Artikkeli: Tutkimusraportti: Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Suomessa

Tutkimusraportti: Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Suomessa

Vyöhykemenetelmä antaa monia mahdollisuuksia yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän suunnitteluun ja analysointiin. Yhdyskuntarakenteen vyöhyketarkastelussa kaupunkiseudut jaetaan jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeisiin alueen sijaintiin ja joukkoliikenteen palvelutasoon perustuvien kriteereiden avulla.

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisyyttä on tutkittu vuosina 2007–2010 Urban Zone -tutkimushankkeessa, jossa laadittiin yhdyskuntarakenteen vyöhykejako metropolin vaikutusalueelle. Tässä tutkimuksessa vyöhykejakoa on laajennettu valtakunnalliseksi siten, että se kattaa Suomen suurimpien kaupunkiseutujen vaikutusalueet. Vyöhykkeet on laadittu vuosille 1985–2010, jotta olisi mahdollista tarkastella myös yhdyskuntarakenteen kehitystä viime vuosikymmenten aikana. Vyöhykkeisiin on yhdistetty monipuolisesti yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän tietoaineistoja sekä erilaisten liikennetutkimusaineistojen tietoja.

Tähän raporttiin on koottu valtakunnallisten vyöhykkeiden kuvaus ja kriteerit sekä tärkeimpiä tuloksia yhdyskuntarakenteen kehityksestä ja liikkumistottumuksista eri vyöhykkeillä. Raporttia täydentää liitemateriaalina julkaistava kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisyyttä ja tilastoaikasarjoja sisältävä kartasto. Lisäksi tuloksia ja niiden sovellettavuutta syventävät erikseen julkaistava vyöhykemenetelmään liittyvä suunnitteluopas sekä raportti, jossa käydään tarkemmin läpi ajankohtaisia yhdyskuntarakenteeseen ja liikkumiseen liittyviä teemoja.

Tutkimus on laadittu ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston, Uudenmaan liiton, HSL:n, HSY:n ja Helsingin kaupungin toimeksiannosta, ja se on tehty Suomen ympäristökeskuksen sekä Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernen yhteistyönä.


Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Suomessa. Jalankulku- joukkoliikenne- ja autovyöhykkeiden kehitys vuosina 1985–2010 -raportti Suomen ympäristökeskuksen julkaisuarkistossa
‹ Suomen ympäristökeskuksen raportteja 32/2013 · ISBN 978-952-11-4230-7 ›

English summary included / Travel-related urban zones in Finland. The development of pedestrian, transit and car-oriented zones from 1985 to 2010
Med svenskt sammandragSamhällsstrukturens zoner i Finland. Utveckling av gångtrafik-, kollektivtrafik- och bilzon i 1985–2010

Raportin liitemateriaali: Kaupunkiseutujen vyöhykekartat ja yhdyskuntarakenteen kehitys ympäristöhallinnon verkkosivuilla