Artikkeli: Tutkimusraportti: Työ- ja työasiointimatkojen turvallisuus- ja ympäristöriskien hallinta yrityksissä ja organisaatioissa

Tutkimusraportti: Työ- ja työasiointimatkojen turvallisuus- ja ympäristöriskien hallinta yrityksissä ja organisaatioissa

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää yritysten ja organisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia työmatka- ja työasiointiliikenteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Tavoitteena on ollut luoda yritysten ja organisaatioiden käyttöön toimintamalli, jolla voidaan arvioida ja vähentää työliikenteen aiheuttamia turvallisuus- ja ympäristöriskejä. Tutkimuksessa on kartoitettu keinovalikoimaa, jolla liikenneturvallisuutta voidaan parantaa ja ympäristövaikutuksia vähentää yrityksen ja organisaation toiminnan näkökulmasta. Hankkeessa laaditussa toimintamallissa työmatka- ja työasiointiliikenne on sisällytetty osaksi yrityksen turvallisuus- ja ympäristöjohtamisen strategiaa.

Työ- ja työasiointimatkojen liikenneturvallisuus ja ympäristövaikutukset ovat yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta tärkeitä tekijöitä, sillä monet työtehtävät edellyttävät paljon liikkumista. Työmatka- ja työasiointiliikenteen suhteellinen osuus työajasta on viime vuosikymmeninä kasvanut. Perinteisessä liikenneturvallisuustyössä ja liikenteen ympäristövaikutusten vähentämisessä toimijoina ovat tavallisimmin julkinen sektori ja sen sidosryhmät. Sen sijaan yritysten ja yksilön rooli tässä kehittämistyössä on yleensä jäänyt passiiviseksi.

Tutkimushanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella, ja se on kuulunut Työturvallisuuskeskuksen valtakunnalliseen työtapaturmaohjelmaan Työturvallisuus kohti maailman kärkeä. Tutkimushanke on tehty Tampereen teknillisessä yliopistossa liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksen ja turvallisuustekniikan laitoksen yhteistyönä.


Työ- ja työasiointimatkojen turvallisuus- ja ympäristöriskien hallinta yrityksissä ja organisaatioissa -raportti (pdf)
‹ Tutkimusraportti 50 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetustekniikka · ISBN 952-15-1070-6 ›