Artikkeli: Tutkimusraportti: Tieliikenteen väyläpalvelujen merkitys elinkeinoelämälle

Tutkimusraportti: Tieliikenteen väyläpalvelujen merkitys elinkeinoelämälle

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen on usein esille nostettu liikennepoliittinen tavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää ymmärtää, mikä merkitys Tiehallinnon tuottamilla väyläpalveluilla on elinkeinoelämälle. Eri toimialoilla kuljetusjärjestelmät ovat erilaisia ja siten niiden tarvitsemat väyläpalvelut poikkeavat toisistaan. Jotta väyläpalvelujen kehittämistarpeista voitaisiin tehdä perusteltuja päätelmiä, on oleellista tarkastella toimialojen erityispiirteitä ja tulevaisuuden näkymiä, toimintojen sijoittumista sekä tuotanto-, logistiikka- ja kuljetusjärjestelmien ominaisuuksia. Elinkeinoelämälle välttämättömän henkilöliikenteen tarpeet tulee myös tuntea.

Tutkimus on osa Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelmaa (VAHA). Raportti on luonteeltaan esiselvitys, jonka tavoitteena on selvittää olemassa olevat tiedot tieliikenteen väyläpalvelujen merkityksestä elinkeinoelämälle sekä todeta tietopuutteita ja jatkotutkimustarpeita. Selvitys on laadittu Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksella professori Jorma Mäntysen johdolla. Raportin ovat kirjoittaneet erikoistutkija Jarkko Rantala ja tutkimusapulainen Juha-Pekka Häyrynen; tienpidon kansantaloudellisia vaikutuksia käsittelevän osuuden on kirjoittanut professori Harri Kallberg.

Tieliikenteen väyläpalvelujen merkitys elinkeinoelämälle -raportti (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Tiehallinnon selvityksiä 26/2004 · ISBN 951-803-276-9 · ISBN 951-803-277-7 ›