Artikkeli: Tutkimusraportti: Tieliikenteen toimintaympäristö ja liikkuminen vuonna 2030 – neljä skenaariota

Tutkimusraportti: Tieliikenteen toimintaympäristö ja liikkuminen vuonna 2030 – neljä skenaariota

Tieliikenteen kehittymiseen vaikuttavat monet toimintaympäristön tekijät. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa ja kuvata, millaisia nämä muutostekijät ovat ja millaisiin tieliikenteen tulevaisuuksiin nämä tekijät eri tavoin toteutuessaan ja vaikuttaessaan voivat johtaa. Tutkimuksessa on muodostettu neljä skenaariota tieliikenteen ja liikkumisen kehityksestä Suomessa vuoteen 2030. Tutkimus on tehty Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja Liikenneviraston toimeksiannosta.

Tieliikenteen tulevaisuuden kehitystä ei määritä vain yksi ilmiö tai tekijä. Vaikka esimerkiksi nykyhetkellä talous korostuu voimakkaasti, monet muut tieliikenteen kannalta olennaiset tekijät voivat kehittyä eri tavoin talouden suunnasta riippumatta. Myös hype-ilmiöt, kuten sähköautot muutama vuosi sitten ja tutkimuksen laatimisen aikana paljon esillä olleet robottiautot, nousevat helposti liian hallitsevaan asemaan liikkumisen tulevaisuutta kuvattaessa. Tieliikenne on moninainen kokonaisuus, joka todennäköisesti muuttuu edelleen tulevaisuudessa sisäisesti hajanaisemmaksi, kun muun muassa liikkujien arvostukset ja ajankäyttö sekä käytettävät ajoneuvot poikkeavat toisistaan yhä enemmän. Liikkumistarpeiden ja -ratkaisujen muuttuessa eri kulkutapoja hyödynnettäneen aiempaa monipuolisemmin.

Tutkimuksen tuloksena esitettävien skenaarioiden avulla voidaan tunnistaa eri toimijoiden omia ja yhteisiä kehittämiskohteita sekä toivottavia ja epäsuotuisia kehityssuuntia. Tavoitteena on, että tätä tutkimusta voidaan hyödyntää liikennesektorin strategia- ja suunnitteluprosesseissa.


Tieliikenteen toimintaympäristö ja liikkuminen vuonna 2030 – neljä skenaariota -raportti Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivuilla
‹ Trafin tutkimuksia 1/2014 · ISBN 978-952-311-000-7 ›

English summary included / Development of road transport and mobility in Finland in 2030 – four scenarios
Med svenskt sammandrag / Vägtrafikens och mobilitetens utveckling i Finland fram till år 2030 – fyra skenarier