Artikkeli: Tutkimusraportti: Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli – kokeilututkimus

Tutkimusraportti: Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli – kokeilututkimus

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on kehittämässä tieliikenteen kuljetusyrityksille tarkoitettua johtamis- ja menettelytapamallia edistääkseen ammattiliikenteen turvallisuuskulttuuria ja ympäristön kannalta vastuullista toimintatapaa. Tieliikenteen kuljetusyrityksille kehitteillä oleva vastuullisuusmalli tulee olemaan vapaaehtoinen ja sen tavoitteena on olla konkreettista hyötyä tuova ja tunnettu malli, joka on helposti käyttöönotettavissa kaiken kokoisiin kuljetusyrityksiin. Samalla se tuo hyvän työkalun tilaajille kuljetusyritysten vastuullisuuden arviointiin.

Tämän Tampereen teknillisessä yliopistossa toteutetun tutkimuksen tavoitteena oli kehittää erikokoisille tiekuljetusyrityksille soveltuva vastuullisuusmalli ja etsiä keinoja, joilla siitä saadaan houkutteleva. Tutkimuksessa haastateltiin erikokoisia ja eri suoritealoja edustaneita kuljetusyrityksiä näiden turvallisuus-, laatu- ja ympäristöjohtamisen käytännöistä ja seurattiin näiden asioiden kehitystä vastuullisuusmallin kokeilumittariston avulla. Tutkimuksessa toteutettu työpaja ja kysely kuljetusten tilaajille mahdollistivat tärkeimpien vastuullisuusmittareiden tunnistamisen.

Kuljetusten tilaajien ja muiden sidosryhmien näkemykset mittareiden tärkeydestä ovat jossain määrin erilaiset, mutta yhteinen näkemys on esimerkiksi onnettomuuksien, kuljetusvahinkojen ja polttoaineenkulutuksen seurannan sekä kuljettajien ohjeistuksen tärkeydestä. Sidosryhmien näkemysten erot ja kokeiluyritysten kokemukset seurannasta korostavat tarvetta luoda vastuullisuusmalli, joka on ensisijaisesti kuljetusyrityksen oman toiminnan kehittämisen kannalta hyödyllinen ja joka tuottaa sidosryhmille suunnatun vastuullisuustodistuksen automaattisesti tämän seurannan pohjalta. Vastuullisuusmallin tulee toimia pienten kuljetusyritysten rajallisten resurssien ehdoilla, mutta olla myös muokattavissa laajemman seurannan tarpeisiin.


Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli – kokeilututkimus Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivuilla
‹ Trafin tutkimuksia 3/2014 · ISBN 978-952-311-002-1 ›

English summary included / Responsibility model for road transport companies – pilot study
Med svenskt sammandrag / Ansvarsmodell för vägtransportföretag – pilotstudie