Artikkeli: Tutkimusraportti: Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen tulevaisuus

Tutkimusraportti: Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen tulevaisuus

Tiekuljetusalalta vaaditaan muiden yhteiskunnan sektoreiden tapaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen tulevaisuus (KULJETUS) -hankkeen tavoitteena oli

  1. ennakoida saavutetaanko alalle asetetut energiatehokkuus- ja hiilidioksidipäästötavoitteet
  2. antaa suosituksia toimenpiteistä, joilla tavoitteiden saavuttamista voidaan edistää.

Tutkimuksessa kehitettiin uusi menetelmä polttoaineenkulutustiedon yhdistämiseksi Tieliikenteen tavarankuljetustilaston aineistoon, mikä mahdollisti hyvin tarkan analyysin talouden, kuljetusten, energiankulutuksen ja päästöjen yhteyksistä. Menetelmällä analysoitiin vuosien 1995–2010 tilastoja, ja analyysin tuloksia käytettiin taustatietoina asiantuntijoille, jotka ennakoivat Suomen tiekuljetusalan kehitystä vuoteen 2030. Lisäksi tutkimuksessa toteutettiin Internet-kysely suomalaisille tiekuljetusalan yrityksille niiden energiatehokkuuteen liittyvien asenteiden ja toimintatapojen selvittämiseksi.

Tutkimustulosten mukaan toimialojen taloudellisella kehityksellä on erittäin suuri merkitys tiekuljetusten energiatehokkuuteen ja hiilidioksidipäästöihin. Vuodelle 2030 asetetun hiilidioksidipäästötavoitteen saavuttaminen on mahdollista tutkimuksessa asiantuntija-arvioiden pohjalta tehtyjen skenaarioiden valossa. Haasteena on, että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista hyvin erilaisilla kehityskuluilla. Esimerkiksi kansantalouden rakenteet ja tiekuljetussuoritteet eroavat toisistaan hyvin voimakkaasti eri skenaarioissa.

Tutkimuksen työpajoissa tunnistettiin tiekuljetusalan energiatehokkuuden kehittämisen esteitä ja löydettiin monipuolinen valikoima toimenpiteitä näiden purkamiseksi. Toimenpide-ehdotuksessa korostuu erityisesti yhteistyö ja alan energiatehokkuuden kehittämisen vastuun jakautuminen monille sidosryhmille.

Liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja Liikennevirasto ovat energiatehokkuussopimustoiminnan tukemiseksi tilanneet tämän tutkimuksen Tampereen teknilliseltä yliopistolta. Työskentelyyn ja raportin kirjoittamiseen on osallistunut myös Turun yliopiston ja Heriot-Watt Universityn edustajia.


Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen tulevaisuus -raportti liikenne- ja viestintäministeriön sivuilla
‹ Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 1/2012 · ISBN 978-952-243-278-0 ›

English summary included / The future of energy efficiency and carbon dioxide emissions of road freight transport
Med svenskt sammandragFramtiden av energieffektivitet och koldioxidutsläpp i vägtransporter