Artikkeli: Tutkimusraportti: Tampereen yliopistollisen sairaalan logistiset prosessit ja tilaresurssit vuoteen 2020

Tutkimusraportti: Tampereen yliopistollisen sairaalan logistiset prosessit ja tilaresurssit vuoteen 2020

Terveydenhuollon toimintaympäristö on myllerryksessä hoitoprosessien kehittyessä ja toiminnan muuttuessa esimerkiksi väestön ikääntymisestä johtuen. Tämä uhkaa lisätä jo entuudestaan suuria terveydenhuoltokustannuksia. Näitä kustannuksia voidaan hallita logistisia prosesseja tehostamalla. Yksi merkittävimmistä tehostamiskeinoista on suunnitella sairaalan tilat siten, että ne tukevat logistisia prosesseja mahdollisimman hyvin. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena olikin kartoittaa PSHP:n ja erityisesti Taysin keskeiset potilas- ja materiaalivirrat sekä määritellä eri toimintojen tilaresurssien käyttö nyt ja tulevaisuudessa. Tätä kautta tutkimuksen päätavoitteena oli tuottaa tietopohja, jonka perusteella Tays voi laatia perustellun kiinteistöjen investointistrategian.

Tämä julkaisu on Tampereen yliopistollisen sairaalan logistiset prosessit ja tilaresurssit vuoteen 2020 -tutkimushankkeen loppuraportti, joka kokoaan yhteen keskeisimmät tutkimukseen liittyvät asiat. Hankkeen tilaajana toimi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja sen toteutuksesta vastasivat yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston tiedonhallinnan ja logistiikan laitos ja rakennustekniikan laitos. Tutkimushanke koostui kahdesta diplomityöstä, näitä ohjaavasta professorityöstä sekä täydentävästä tutkijatyöstä. Projektin johtajana toimi professori Jorma Mäntynen. Diplomityöntekijöinä ja loppuraportin koostajina toimivat tekn. yo Jouni Paavilainen ja tekn. yo Sami Toivonen. Lisäksi tutkijana toimi Markus Pöllänen.

Tampereen yliopistollisen sairaalan logistiset prosessit ja tilaresurssit vuoteen 2020 -raportti (pdf)
‹ Tutkimusraportti 69 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät · ISBN 978-952-15-1991-8 · ISBN 978-952-15-1992-5 ›