Artikkeli: Tutkimusraportti: Rautatieliikenteen täsmällisyyden mittaamisen ja seurannan käytännöt eri maissa

Tutkimusraportti: Rautatieliikenteen täsmällisyyden mittaamisen ja seurannan käytännöt eri maissa

Täsmällisyys on rautatiejärjestelmän suorituskyvyn ja palvelun laadun keskeinen osatekijä, ja täsmällisyyttä seuraamalla voidaan arvioida rautatiejärjestelmän kokonaistoimivuutta sekä radanpitäjän ja rautatieoperaattorin onnistumista tehtävissään. Täsmällisyyden seurannan ja analysoinnin tavoitteena on löytää keinoja ja kohteita, joihin resursseja kohdentamalla voidaan parantaa rautatieliikenteen suorituskykyä ja laatua.

Täsmällisyyden mittaamisen ja analysoinnin käytännöissä on eri maiden välillä paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös eroja. Eurooppalaisittain junaliikenne määritellään täsmälliseksi usein lähes samoin perustein, mutta jokaisessa maassa on omat tietojärjestelmänsä ja käytäntönsä siitä, mitä kaikkea tietoa kerätään ja mihin tietoja käytetään. Tässä tutkimuksessa on selvitetty kolmentoista pääosin eurooppalaisen maan käytäntöjä rautatieliikenteen täsmällisyyden seurannassa ja analysoinnissa. Työn tavoitteena on ollut kuvata eri maiden täsmällisyyskäytäntöjä, joista voisi olla hyötyä kehitettäessä täsmällisyyden analysoinnin tietojärjestelmiä ja täsmällisyystyötä Suomessa.

Tutkimus täydentää vuonna 2009 tehtyä täsmällisyyden kirjallisuuskatsausta ja siinä koottua tietämystä täsmällisyystutkimuksen kansainvälisestänykytilasta kuvaamalla täsmällisyyden konkreettisempaa kehitystyötä eri maissa.

Raportti on osa Liikenneviraston ja Tampereen teknillisen yliopiston välistä laajempaa tutkimusyhteistyötä. Raportin ovat kirjoittaneet Tampereen teknillisessä yliopistossa tutkija Riikka Salkonen ja tutkija Tommi Mäkelä. Työskentelyyn ja aineiston analysointiin ovat osallistuneet myös projektipäällikkö Jouni Paavilainen ja tutkimusapulainen Tuuli Rantala. Tutkimus on tehty tiiviissä yhteistyössä Liikenneviraston kanssa hyödyntäen Liikenneviraston asiantuntemusta ja kontakteja alan toimijoihin.


Rautatieliikenteen täsmällisyyden mittaamisen ja seurannan käytännöt eri maissa -raportti (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 42/2010 · ISBN 978-952-255-588-5 · ISBN 978-952-255-589-2 ›

English summary included / Rail traffic punctuality measurement and monitoring practices in different countries
Med svenskt sammandragFörfaranden för mätning och uppföljning av punktligheten i järnvägstrafiken i olika länder