Artikkeli: Tutkimusraportti: Tampereen kaupungin työsuhdelipun seurantatutkimus

Tutkimusraportti: Tampereen kaupungin työsuhdelipun seurantatutkimus

Vuoden 2005 alussa astui voimaan tuloverolain muutos, joka mahdollisti joukkoliikenteen työsuhdelipun käyttöönoton siten, että työnantaja voi maksaa enintään 25 prosenttia lipun hinnasta verottomana. Tampereen kaupunki otti huhtikuussa 2006 käyttöön henkilöstölle tarjottavan työsuhdematkalipun ensimmäisenä suurena työnantajaorganisaationa Suomessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, miten työsuhdelipun käyttöönotto on onnistunut ja millaisia vaikutuksia työsuhdelipulla on ollut työtyytyväisyyteen. Lisäksi tutkimuksessa on selvitetty, millaisia liikenteellisiä ja taloudellisia vaikutuksia lippujärjestelmällä on ollut. Tutkimuksen osana on myös selvitetty, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet työntekijän päätökseen olla hankkimatta lippua. Lippujärjestelmän toimivuutta ja työsuhdelipun vaikutuksia on selvitetty eri toimijoiden haastatteluilla. Tutkimuksen keskeisenä osana olivat henkilöstökyselyt, joista toinen suunnattiin työsuhdelipun vastaanottaneille työntekijöille ja toinen niille työntekijöille, jotka eivät ole lippua hankkineet.

Henkilöstötutkimuksen mukaan työsuhdelippu on ollut tervetullut henkilöstöetu ja työsuhdelipun vaikutukset työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen ovat henkilöstökyselyjen tulosten mukaan erittäin myönteisiä. Lähes kaikki lipun käyttöön ottaneet työntekijät arvioivat lipun merkittäväksi henkilöstöeduksi. Työsuhdelippua piti merkittävänä henkilöstöetuna myös 80 prosenttia niistä työntekijöistä, jotka eivät ole lippua hankkineet. Yleisin syy olla ottamatta työsuhdelippua käyttöön on ollut työmatkan lyhyys tai halu kulkea työmatkat kävellen tai pyöräillen. Työsuhdelipun suurimmat kehittämistarpeet liittyvät lippuvalikoiman laajentamiseen ja tiedottamisen lisätarpeeseen.

Alkuvaiheessa työsuhdelipun käyttöönottaneet ovat olleet pääasiassa joukkoliikenteen käyttäjiä, mutta työsuhdelippu on houkutellut myös muiden kulkutapojen käyttäjiä säännöllisempään joukkoliikenteen käyttöön. Joukkoliikenteen säännöllisten käyttäjien määrä on työsuhdelipun hankkineiden ryhmässä kasvanut noin 8 prosenttiyksikköä. Työsuhdelipun on henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella arvioitu lisänneen seudun joukkoliikennematkojen määrää noin 57 800 matkalla vuodessa, mikä vastaa noin 0,25 prosentin kasvua koko seudun joukkoliikennematkojen määrässä. Henkilöautomatkojen määrä on vähentynyt noin 21 000 matkalla vuodessa ja henkilöautoliikenteen liikennesuorite on vähentynyt noin 216 000 km/v.

Työsuhdelipun vaikutukset kaupungin organisaatiossa ovat olleet erittäin myönteisiä. Lipun yleistymisen liikenteelliset vaikutukset olisivat huomattavasti suurempia, mikäli myös muut seudun työnantajat tarjoaisivat henkilöstölleen mahdollisuutta työsuhdelippuun.

Hanke on toteutettu Tampereen kaupungin toimeksiannosta Tampereen teknillisessä yliopistossa, jossa tutkimukseen ovat osallistuneet erikoistutkija Hanna Kalenoja, tutkija Essi Sinisalo, tutkimusapulainen Piritta Laitakari ja tutkimusapulainen Kaisu Laitinen.

Tampereen kaupungin työsuhdelipun seurantatutkimus (pdf)
‹ Tutkimusraportti 64 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetustekniikka · ISBN 978-952-15-1738-9 · ISBN 978-952-15-1743-3 ›