Artikkeli: Tutkimusraportti: Suomen lentoliikenne vuoteen 2025 – neljä skenaariota

Tutkimusraportti: Suomen lentoliikenne vuoteen 2025 – neljä skenaariota

Lentoliikenne on erittäin dynaaminen toimiala. Toimintaympäristössä on paljon muutostekijöitä, jotka vaikuttavat lentoliikenteeseen ja sen toimijoihin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tässä tutkimuksessa on kartoitettu Suomen lentoliikenteen kannalta merkittäviä tekijöitä ja luotu neljä erilaista tulevaisuuden skenaariota. Skenaariot on tuotettu nykyhetkellä saatavilla olevan tiedon pohjalta ja niillä on pyritty avaamaan erilaisia mahdollisia tulevaisuuden vaihtoehtoja. Tavoitteena on ollut tuottaa visionäärinen kuvaus, joka palvelee erityisesti kokonaisuuden hahmottamista ja kokonaiskuvan muodostamista. Tulevaisuuden tarkastelun aikaperspektiivinä on vuosi 2025.

Globaalin kanssakäymisen merkitys korostuu tulevaisuudessa. Vaikka osa yhteydenpidosta on mahdollista korvata uusilla ja yleistyvillä virtuaalisilla sovelluksilla, lentomatkustamisen kysyntä kasvaa. Lentoliikenteellä on suuri merkitys pienelle, saarivaltion kaltaisesti muusta Euroopasta etäällä sijaitsevalle Suomelle, eikä lentoliikennettä voida tehokkaasti korvata muilla liikennemuodoilla. Eri skenaariot nostavat erityisesti kansainvälisen kanssakäymisen ja talouden kehityksen merkityksen esille lentoliikenteen tulevaisuuden kannalta. Liikematkustuksen ja vapaa-ajan lentomatkustuksen kehittymiseen vaikuttavat osin eri tekijät, ja myös Suomen lentoliikenne muodostuu erinäköiseksi näistä tekijöistä riippuen.

Myös ympäristöasioiden merkitys korostuu, ja lentoyhtiöiden on mukauduttava lisääntyvään ympäristösääntelyyn. Lentoliikenteen energiatehokkuus on parantunut teknologisen kehityksen myötä. Uudesta lentokoneteknologiasta ja kehittyneestä energiatehokkuudesta huolimatta öljyn hinta vaikuttaa voimakkaasti lentoyhtiöiden kilpailukykyyn ja kannattavuuteen, sillä polttoainekustannukset ovat jo nykyhetkellä merkittävin kustannustekijä henkilökustannusten rinnalla. Lentoliikenne on vielä pitkään öljyriippuvainen, ja lentoliikenteen on arvioitu olevan viimeinen öljyä käyttävä liikennemuoto. Energia-, ympäristö- ja kustannussyistä sekä kapasiteettitekijöiden vuoksi lyhyitä lentomatkoja korvataan tulevaisuudessa muilla liikennemuodoilla. Tulevaisuudessa eri liikennemuodot tekevät tiiviimpää yhteistyötä keskenään.

Tutkimuksen on tilannut Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, ja se on toteutettu Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä.


Suomen lentoliikenne vuoteen 2025 – neljä skenaariota -raportti (pdf) Liikenteen turvallisuusviraston sivuilla
‹ Trafin julkaisuja 12/2012 · ISBN 978-952-5893-47-2 ›

English summary included / Air traffic in Finland until the year 2025 – four scenarios
Med svenskt sammandrag / Finlands flygtrafik till år 2025 – fyra scenarier

Trafin tiedote