Artikkeli: Tutkimusraportti: Rautatieliikenteen täsmällisyyden mittaaminen

Tutkimusraportti: Rautatieliikenteen täsmällisyyden mittaaminen

Täsmällisyys on yksi keskeisistä matkustajien kokemista laatutekijöistä, minkä vuoksi tutkimuksessa käsiteltävät aiheet ovat erittäin tärkeitä. Täsmällisyyden mittaaminen ja analysointi ovat perusta, jolle junaliikenteen aikataulujen pitävyyttä voidaan rakentaa, parantaa ja kehittää, mikä puolestaan lisää rautatieliikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Täsmällisyys ja sen mittaaminen ovat ajankohtaisia aika ajoin esiintyvien täsmällisyyshaasteiden vuoksi.

Täsmällisyyden mittaaminen palvelee useita tarkoituksia: Täsmällisyyttä voidaan pitää rautateiden laadun mittarina. Täsmällisyysmittaus voi palvella suunnittelua yksittäisissä projekteissa tai koko verkkoa koskettavassa aikataulusuunnittelussa. Rautatieliikenteen täsmällisyyttä on mitattu Suomessa vuodesta 1992 lähtien. Täsmällisyyden mittausmenetelmät eivät ole kuitenkaan kehittyneet samaan tahtiin kuin liikenne rautateillä. Nykyisin, kun asiakkuuksien hallinta on entistä merkityksellisempää, rautateilläkin on pystyttävä seuraamaan suorituskykyä asiakkaan näkökulmasta.

Kansainvälisesti kehitys on kulkenut yhtä hitaasti kuin Suomessa ja eri maiden täsmällisyyden mittausmenetelmät ovat hyvin yksinkertaisia aikataulupoikkeamiin perustuvia täsmällisyysprosentin laskuja. Kullakin maalla on erilaisia menetelmiä ja täsmällisyyden määritteleviä poikkeamien raja-arvoja. Kansainvälisesti yhteinen menetelmä puuttuu vielä. Nykyisestä suomalaisesta mittarista on löydettävissä selkeitä puutteita, joskin myös hyviä ominaisuuksia. Kehitettäessä uutta menetelmää täsmällisyyden mittaamiseen on tunnettava hyvin nykyinen mittari ja täsmällisyydestä tarvittavan tiedon käyttötarpeet. Jotta puutteiden korjaaminen ja tarpeiden täyttyminen onnistuu, tarvitaan entistä monipuolisempi mittaristo, joka tarkastelee täsmällisyyttä myös uusista näkökulmista.

Työssä kehitetty täsmällisyysmittaristo tarjoaa rautateiden täsmällisyyteen uusia lähestymisnäkökulmia ja mittaa täsmällisyyttä usealla mittarilla, joita voidaan käyttää toisistaan erilläänkin. Uusi, entistä kattavampi täsmällisyysmittaristo antaa useita mahdollisuuksia liikennetoteutuman seurantaan. Korostetusti nousee esiin tarve kiinnittää mittaamisessa entistä enemmän huomiota asiakasvaikutuksiin ja epätäsmällisyydestä aiheutuviin kustannuksiin.

Tutkimus on Riikka Salkosen diplomityö, ja se on toteutettu Ratahallintokeskuksen toimeksiannosta.

Rautatieliikenteen täsmällisyyden mittaaminen -raportti (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 15/2008 · ISBN 978-952-445-251-9 · ISBN 978-952-445-252-6 ›