Artikkeli: Tutkimusraportti: Rautatiekuljetusten riskienhallinta – esiselvitys

Tutkimusraportti: Rautatiekuljetusten riskienhallinta – esiselvitys

Turvallinen liikennöinti rautateillä perustuu turvallisuusmääräysten ehdottomaan noudattamiseen. Turvallisuuden varmistaminen perustuu sekä määräyksiin ja ohjeisiin että teknisiin järjestelmiin. Turvallisuuteen panostaminen ja riskien tiedostaminen tukee myös muiden tavoitteiden saavuttamista, kuten luotettavuuden paranemista. Kuljetusasiakkaalle luotettavuus merkitsee tavaran kuljettamista ehjänä perille sovittuna aikana. Riskienhallinta on osa turvallista toimintaa ja turvallisuusjohtamista. Kehittämällä riskienhallintaa voidaan tuntuvasti vaikuttaa tavaraliikenteen turvallisuuteen.

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää rautatiekuljetusten turvallisuuteen liittyvät keskeiset riskit ja käytössä olevia keinoja ja menetelmiä riskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi. Työssä on kartoitettu myös rautatiekuljetusten riskienhallinnan tilaa ja riskianalyysimenetelmiä muissa Euroopan maissa.

Rautatieliikenteen turvallisuus liitetään usein liikennöinnin, henkilöliikenteen tai vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuuteen. Kuljetuksien osalta erityisesti vaarallisten aineiden kuljetuksia on tutkittu paljon, ja niistä on myös tehty monia riskianalyysejä. Rautatiekuljetuksien turvallisuus rinnastetaan usein henkilöliikenteen ja vaarallisten aineiden kuljetuksien turvallisuuteen. Euroopan tasolla rautatiealalta puuttuvat toistaiseksi yhtenäiset riskienhallintamenetelmät. Siksi EU:ssa kehitetään parhaillaan riskienhallintaan yhtenäisiä yleisen tason ohjeita, jotka on tarkoitus panna täytäntöön kaikissa EU-maissa. Nämä ohjeet kattavat myös rautatiekuljetukset.

Riskien analysointimenetelmille on kysyntää, kun riskejä on tarpeen analysoida yhä enemmän. Rautatiekuljetusten riskejä on kartoitettu ja analysoitu hyödyntäen yleisiä riskienhallintamenetelmiä. Yleiset riskianalyysimenetelmät ovat menetelminä käyttökelpoisia, mutta ne eivät suoraan sovellu erityisen hyvin rautatiekuljetusten riskien ja vaarojen tunnistamiseen. Rautatiekuljetuksille tulisi yleisiä menetelmiä soveltaen kehittää omia riskianalyysimenetelmiä, joissa tarkastellaan systemaattisesti koko kuljetusketjua ja sen kaikkia osia. Tarkastelun tulisi liittyä saumattomasti myös muihin kuljetusmuotoihin ja koko logistiseen ketjuun. Riskien tunnistamisessa ja analysoinnissa tulisi hyödyntää myös muiden alojen kokemuksia.

Tutkimuksen on tilannut ja rahoittanut Ratahallintokeskus. Työn kuluessa on haastateltu keskeisiä alan toimijoita ja viranomaisia. Tutkimus on tehty Tampereen teknillisessä yliopistossa, jossa siihen ovat osallistuneet tutkija Erika Kallionpää, tutkija Tommi Mäkelä, tutkimusapulainen Riikka Salkonen ja tutkija Essi Sinisalo.


Rautatiekuljetusten riskienhallinta. Esiselvitys -raportti (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 18/2008 · ISBN 978-952-445-266-3 · ISBN 978-952-445-267-0 ›

English summary included / Risk management in rail freight transport. Preliminary study
Med svenskt sammandragRiskhantering vid järnvägstransporter. Förstudie