Artikkeli: Tutkimusraportti: Rautatieinfrastruktuurin kehitystarpeet suuryksikkökuljetusten yleistyessä

Tutkimusraportti: Rautatieinfrastruktuurin kehitystarpeet suuryksikkökuljetusten yleistyessä

Suuryksikkökuljetusten käyttö lisääntyy sekä maailmanlaajuisesti että Suomen ulkomaankaupassa. Kehitys heijastuu myös kotimaankuljetuksiin. Rautateiden ja rautatieinfrastruktuurin kilpailukyvyn kannalta on oleellisen tärkeää, että ne pystyvät vastaamaan elinkeinoelämän kuljetustarpeisiin myös suuryksikkökuljetuspalvelujen osalta. Tutkimuksen tavoitteena on ollut kuvata erilaisia kuljetuksiin vaikuttavia kehitysnäkymiä ja niiden kohdistumista suuryksikkökuljetusten eri segmentteihin ja rautatieinfrastruktuuriin Suomessa.

Lähtökohtana on tulevaisuuden näkymien hahmottaminen erilaisten, eri mitallisten sekä toteutumisvarmuudeltaan ja ennakoitavuudeltaan erilaisten tekijöiden, uhkien ja mahdollisuuksien kautta. Arvioinnissa ei ole pitäydytty pelkästään siihen, mikä on ennustettu, todennäköinen tai toivottava kehitys, vaan on tarkasteltu laajempaa joukkoa toimintaympäristön muutosilmiöitä. Suomen tulevaisuuden näkymien taustaksi on esitelty joukko suuryksikkökuljetusten ratkaisuja eri maista; tässä on painotettu rautatiesuuryksikkökuljetusten uusia sovelluskohteita ja mahdollisuuksia.

Rautateihin liittyvien suuryksikkökuljetusten kannalta myönteisimpiä vaikutuksia arvioidaan olevan seuraavilla keskeisimmiksi arvioiduilla kehitysnäkymillä: suuryksiköiden käyttöä tukeva kehitys ja konttikuljetusten kasvu, automatisoinnin lisääminen kuljetusketjun kaikissa vaiheissa sekä kuljetusprosessien ja tavarankäsittelyprosessien yksinkertaistaminen, Vuosaaren sataman myötä muuttuvat terminaali- ja kuljetustarpeet sekä elinkeinoelämän käyttämien satamien muutokset ja keskittyminen.

Tutkimuksen on tilannut ja rahoittaittanut Ratahallintokeskus, ja se on tehty Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksella.

Rautatieinfrastruktuurin kehitystarpeet suuryksikkökuljetusten yleistyessä -raportti (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 11/2006 · ISBN 952-445-167-0 · ISBN 952-445-168-9 ›