Artikkeli: Tutkimusraportti: Rataverkon kunnon ja sen liikenteellisten vaikutusten visualisoinnin lähtökohdat

Tutkimusraportti: Rataverkon kunnon ja sen liikenteellisten vaikutusten visualisoinnin lähtökohdat

Perusradanpidon rahoituksen ja rataverkon liikennöitävyyden kehittymisen välisen yhteyden hahmottaminen on haasteellista, sillä rataverkko muodostuu suuresta määrästä luokitukseltaan, iältään ja kunnoltaan erilaisia rataosia. Visualisointi parantaa oleellisesti edellytyksiä saada tieto perille ja omaksua tietoa. Tällaista viestintää ei ole aikaisemmin systemaattisesti hyödynnetty.

Tässä tutkimuksessa on hahmoteltu rataverkon kunnon ja sen liikenteellisten vaikutusten visualisoinnin lähtökohtia ja siihen liittyviä tiedonhallintaprosessin kehittämistarpeita. Työssä on arvioitu, millaista visuaalista tietoa on mahdollista tuottaa käytettävissä olevien tietojen avulla. Elinkaariselvitysten ja tehtyjen kuntoarvioiden avulla on kuvattu ja hahmotettu kunnon kehittymistä rataosittain ja sen liikenteellisiä vaikutuksia. Perusradanpidon rahoituksen vaikutusten arviointia ei pidetty tässä työssä käytettävissä olleilla tiedoilla mahdollisena. Työssä on myös laadittu interaktiivisen työkalun alustava määrittely.

Lähtökohtana työssä on ollut tiedon hierarkkisuus. Rataverkko on hierarkkinen kokonaisuus, ja vaikutuksia on tietyissä rajoissa mahdollista arvioida myös suuntaa-antavan ja asiantuntija-arvioihin perustuvan tiedon avulla tai eri hierarkiatasojen tietojen yhdistelmänä. Lähtötietojen tarkentaminen parantaa tarkkuutta hierarkian ylemmillä tasoilla. Visualisoimalla on mahdollista kuvata ja esittää radan kunnon ja radanpidon rahoituksen vaikutukset rataverkon liikennöitävyyteen ja yhteiskuntatalouteen. Eri kehittämisvaihtoehtojen yhteydet ja vaikutukset liikennejärjestelmään ja yhteiskuntaan tulevat visualisoinnin avulla helpommin ymmärrettäviksi. Kullekin tiedon tarvitsijalle voidaan lisäksi koostaa tietoa juuri siinä muodossa, kun on tarpeen.

Tutkimus on tehty Ratahallintokeskuksen toimeksiannosta Tampereen teknillisessä yliopistossa. Raportin ovat kirjoittaneet Jouni Paavilainen, Tommi Mäkelä ja Riikka Salkonen.


Rataverkon kunnon ja sen liikenteellisten vaikutusten visualisoinnin lähtökohdat -raportti (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 1/2009 · ISBN 978-952-445-268-7 · ISBN 978-952-445-269-4 ›

English summary included / Bases for visualizing the condition of the rail network and its effects on traffic
Med svenskt sammandragUtgångspunkter för visualisering av bannätets skick och dess effekter på trafiken