Artikkeli: Tutkimusraportti: Pyöräilyn lisääntymisen yhteys turvallisuuteen

Tutkimusraportti: Pyöräilyn lisääntymisen yhteys turvallisuuteen

Suomessa valtakunnalliseksi tavoitteeksi on asetettu kävelyn ja pyöräilyn yhteisen kulkutapaosuuden nostaminen 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 tasosta. Tärkeä tutkittava asia on, miten pyöräilyn lisääntyminen vaikuttaa turvallisuuteen. Tämän kirjallisuusselvityksen tavoitteena on selventää pyöräilijöiden määrän kasvun vaikutusta ja yhteyttä liikenneturvallisuuteen. Työn on tilannut Liikenneturva, ja se on tehty Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Pyöräliikenteen turvallisuuden suhdetta pyöräliikenteen määrien kasvuun lähestytään safety in numbers ‐hypoteesin pohjalta. Hypoteesin mukaan suuremmassa joukossa liikkuvan on epätodennäköisempää joutua onnettomuuteen kuin yksilön. Safety in numbers ‐ilmiötä on kansainvälisesti tutkittu varsin vähän, ja yleensä tutkimukset käsittelevät aihetta melko kapeasti keskittyen esimerkiksi tietyllä väyläosuudella tai risteysalueella havaittuihin muutoksiin tai tietyn pyöräilijäryhmän käytökseen. Tässä tutkimuksessa pyöräilyn määrän ja turvallisuuden välistä yhteyttä tarkastellaan laajemmin, selvittämällä ensin pyöräilyn turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja pyöräilyn määrän kasvuun vaikuttavat tekijät.

Pyöräliikenteen turvallisuuteen vaikuttavat pyöräilyinfrastruktuurin laatu, maankäyttö, liikenneverkko, autoliikenteen määrä ja nopeudet, autoilijoiden tietoisuus pyöräilijöistä sekä tienkäyttäjien liikennekäyttäytyminen ja turvallisuutta edistävä valistus. Pyöräliikenteen määrään vaikuttavia tekijöitä ovat yhdyskuntarakenne ja liikenneverkko, pyöräilyinfrastruktuurin laatu, lainsäädäntö, palvelut ja markkinointi sekä muiden kulkutapojen hinnoittelu.

Pyöräliikenteen määrän kasvuun ja turvallisuuden parantumiseen vaikuttavat osatekijät ovat pääasiassa samat: tekijöiden toteutuessa pyöräliikenteen määrän kasvu tukee pyöräliikenteen liikenneturvallisuutta ja selittää safety in numbers ‐ilmiön toteutumista ja sen suuruutta. Tutkimuksen tuloksena on, että pyöräilyinfrastruktuurin laatua parantamalla sekä pyöräilyn houkuttelevuutta parantavalla liikenneverkon ja maankäytön suunnittelulla voidaan tukea merkittävästi safety in numbers ‐ilmiön toteutumista.


Pyöräilyn lisääntymisen yhteys turvallisuuteen -raportti (pdf) Liikenneturvan sivuilla
< Liikenneturvan selvityksiä 1/2013 · ISBN 978‐951‐560‐198‐8 >

English summary included / Connection between the increase in bicycle volumes and traffic safety
Med svenskt sammandrag / Inverkan av cyklisternas ökade antal på trafiksäkerheten