Artikkeli: Tutkimusraportti: Pyöräilyn ja kävelyn laskennat

Tutkimusraportti: Pyöräilyn ja kävelyn laskennat

Jalankulun ja pyöräilyn määriä ei nykyisin lasketa Suomessa järjestelmällisesti useassakaan kaupungissa tai kunnassa, joten tietoa kevyen liikenteen määristä on saatavilla vaihtelevasti. Liikennemäärien puuttuminen haittaa kevyen liikenteen liikenneympäristön kehittämistä.

Työn tavoitteena oli kävelyn ja pyöräilyn laskentaohjeistuksen kehittäminen Suomeen. Laskentamenetelmä pyrittiin suunnittelemaan alueellisesti kattavan ja yhteismitallisen tiedon tuottamiseksi ja aikasarjojen sekä vertailutiedon keräämiseksi. Työn tavoitteena on helpottaa pyörä- ja kävelyliikenteen laskentamenetelmän käyttöönottoa ja ohjeistaa toimivien laskentojen suorittamisessa.

Laskentaohje on muokattu asiantuntijahaastatteluiden ja kirjallisuustutkimuksessa havaittujen parhaiden käytäntöjen pohjalta Suomeen sopivaksi. Polkupyöräliikennettä koskevassa osassa pohjana on käytetty liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2005 julkaisemaa raporttia Kevyen liikenteen määrien laskentajärjestelmän kehittäminen. Ulkomaisista raporteista ohjeen pohjana on käytetty Yhdysvalloissa toteutettujen laskentaprojektien ja laskentatulosten yhtenäistämisprojektien raportteja.

Laskentaa tulisi pyrkiä suorittamaan jokaisessa kunnassa, joko käsinlaskentana tai koneellisesti. Tällöin saataisiin muodostettua valtakunnallisestikin kattava pisteverkko, josta voisi tulevaisuudessa olla hyötyä myös valtakunnallisten pyörä- ja kävelyliikenteen määrien seurantaan. Laskennoilla saatavaa tietoa voidaan käyttää monin tavoin:

  • kaupungin tai alueen liikennemäärien kehityksen tarkkailuun
  • infrastruktuurin riittävyyden arviointiin
  • väylien kunnossapitoluokituksen ja -tason määritykseen
  • hankkeiden ja toimenpiteiden vaikutuksen arviointiin
  • eri liikennemuodoille kohdistettavan rahoituksen perusteluun
  • jalankulkijoiden onnettomuustiheyden arviointiin
  • kaupallisten alueiden kävijämäärien arviointiin
  • eri kaupunkien liikennemäärien kehityksen vertailuun.

Työ on tehty osana Pyöräily ja kävely osaksi liikennejärjestelmää (PYKÄLÄ) -projektia. Raportti on tiivistetty versio Terhi Luukkosen diplomityöstä Tampereen teknillisessä yliopistossa.


Pyöräilyn ja kävelyn laskennat – ohjeita käytännön työhön -raportti (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 50/2011 · ISBN 978-952-255-063-7 · ISBN 978-952-255-066-8 ›

English summary included / Counting of cycling and pedestrian numbers – instructions for practical work
Med svenskt sammandragRäkning av cykel- och fotgängartrafikvolymer – instruktioner för det praktiska arbetet