Artikkeli: Tutkimusraportti: Liikkuminen vapaa-ajalla

Tutkimusraportti: Liikkuminen vapaa-ajalla

Vapaa-ajan matkojen määrä on viime vuosikymmeninä kasvanut ja niistä onkin jo muodostunut suurin yksittäinen matkaryhmä niin matkojen määrässä kuin kilometreissäkin mitattuna. Vapaa-ajan matkat muodostavat heterogeenisen matkaryhmän, jossa yksilölliset erot ovat huomattavan paljon suurempia kuin esimerkiksi työ- ja opiskelumatkoilla. Vapaa-ajan matkat tunnetaan vielä melko huonosti ja esimerkiksi liikennemalleissa ne on yleensä jouduttu kuvaamaan melko karkealla tasolla, Vapaa-ajan matkojen määrään vaikuttavat toisaalta yksilölliset ajankäyttötottumukset ja elämäntavat sekä toisaalta kotitalouden muiden jäsenten ajankäyttöpreferenssit.

Tässä tutkimuksessa on kartoitettu vapaa-ajan matkojen liikkumistottumuksia kirjallisuustutkimuksen menetelmin sekä analysoimalla suomalaisia liikennetutkimusaineistoja ja matkailututkimuksen aineistoja. Lisäksi työssä on kartoitettu, millä toimenpiteillä vapaa-ajan matkoihin olisi mahdollista vaikuttaa. Vaikka maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutusmahdollisuudet realisoituvat pääasiassa arkivapaa-ajalla ja erityisvapaa-ajalla tehtävissä lyhyissä ja keskipitkissä matkoissa, on tärkeää tunnistaa, että liikennesuoritteesta ja ympäristövaikutuksista huomattava osa muodostuu lomavapaa-ajan pitkillä matkoilla.

Tutkimus on toteutettu osana Tiehallinnon Ekotuli-tutkimusteemaa. Tutkimusraportin ovat kirjoittaneet Hanna Kalenoja ja Kimmo Heikkilä Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Kati Kiiskilä Destia Oy:stä. Tutkimuksen toteuttamiseen ovat lisäksi osallistuneet Leena Manelius Tampereen teknillisestä yliopistosta sekä Erika Ervasti ja Katja Seimelä Destia Oy:stä.


Liikkuminen vapaa-ajalla. Tutkimus vapaa-ajan matkojen ominaisuuksista ja vapaa-ajan matkoihin vaikutettavuudesta -raportti (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Tiehallinnon selvityksiä 28/2009 · ISBN 978-952-221-269-6 ›

English summary included / Leisure travel. Study on the characteristics of leisure time trips and possibilities to influence travel choices connected to leisure time trips
Med svenskt sammandragResandet på fritiden. Undersökning om fritidsresornas egenskaper samt påverkningsmöjligheter i anslutning till fritidsresorna