Artikkeli: Tutkimusraportti: Liikenteen sujuvuus Tampereen seudulla 2006–2007

Tutkimusraportti: Liikenteen sujuvuus Tampereen seudulla 2006–2007

Liikenteen sujuvuus on tärkeä matka-aikaan vaikuttava palvelutasotekijä, joka riippuu liikenteen ruuhkautumisesta. Viime vuosien aikana Tampereen seudun sisääntuloteillä ja läpikulkevilla pääväylillä liikennemäärät ovat kasvaneet ja liikenteen sujuvuuden on samalla koettu heikentyneen. Tampereen seudun sujuvuustutkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa liikenteen sujuvuutta eri vuorokaudenaikoina talviarkisin seudun merkittävimmillä sisääntulo- ja läpikulkuväylillä ja pääkaduilla. Lisäksi tavoitteena on ollut arvioida liikenteen sujuvuuden kehitystä vuosina 2004–2007.

Matka-aikamittaukset on tehty kelluvan auton menetelmällä liikenteen seassa ajamalla. Tutkimukseen on valittu pääosin sellaisia reittejä, joiden ruuhkautumisesta on ollut aiempia havaintoja. Mittausreitit on valittu siten, että niiden avulla on mahdollista seurata liikenteen sujuvuuden kehitystä määrävuosin tehtävillä matkaaikamittauksilla. Mittaukset on toteutettu samalla tavoin kuin talvikaudella 2004–2005 tehdyt mittaukset, jotta liikenteen sujuvuutta olisi mahdollista vertailla kahden vuoden takaiseen tilanteeseen. Liikenteen sujuvuustutkimuksen tulosten perusteella voidaan arvioida liikenteen palvelutason kehittymistä Tampereen seudulla ja ruuhkautumisen kehityssuuntia seudun pääväylillä. Mittaustuloksia voidaan hyödyntää myös ruuhkautumiseen johtavien tekijöiden tunnistamisessa ja ruuhkien hallintaan tähtäävien toimenpiteiden suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.

Liikenteen sujuvuustutkimus on toteutettu Tampereen teknillisessä yliopistossa Tampereen kaupungin ja Tiehallinnon Hämeen tiepiirin toimeksiannosta.

Liikenteen sujuvuus Tampereen seudulla 2006–2007 -raportti (pdf)
‹ Tutkimusraportti 65 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetustekniikka · ISBN 978-952-15-1752-5 · ISBN 978-952-15-1753-2 ›


Katso myös