Artikkeli: Tutkimusraportti: Liikenteen häiriönhallinnan keinot Tampereen seudulla

Tutkimusraportti: Liikenteen häiriönhallinnan keinot Tampereen seudulla

Liikenteen häiriönhallinta on suurilla kaupunkiseuduilla tärkeä osa liikenteenhallintaa. Yleisimpiä häiriöitä tie- ja katuverkolla ovat liikenneonnettomuudet sekä liikenneverkkoon ja ympäristöön kohdistuvat rakentamis- ja kunnossapitotoimet. Häiriöiden vaikutukset heijastuvat liikenneverkolle ruuhkautumisena ja matka-aikojen kasvuna. Häiriöt vaikuttavat liikenteeseen myös sekundäärisesti muun muassa liikenneturvallisuuden heikkenemisenä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata kirjallisuuskatsauksen avulla kansainvälisesti käytössä olevia liikenteen häiriönhallinnan keinoja sekä seudun asiantuntijoiden haastatteluihin pohjautuen kuvata seudun liikenteen häiriönhallinnan kehityskohteet ja tehdä suosituksia häiriönhallinnan toteuttamiseen.

Liikenteen häiriönhallinnan kokonaisuus, samoin kuin käytettävä keinovalikoima, voidaan jakaa toiminnallisiin vaiheisiin. Vaiheittaista tarkastelutapaa sekä kattavaa häiriönhallinnan keinovalikoimaa on käytetty muun muassa Yhdysvalloissa, jossa häiriönhallinnan historia on pitkä. Tässä tutkimuksessa keinoesimerkkejä ja kokemuksia on esitelty pääosin Yhdysvalloista, mutta myös kotimaasta ja muualta Euroopasta. Kansainvälisestikin tehokkaaksi keinoksi havaittua yhteistyötä toteuttamaan on Tampereen seudulla asetettu liikenteen häiriönhallinnan ja tiedotuksen asiantuntijaryhmä, joka koostuu seudulla toimivista viranomaisista. Tämä tutkimus ohjaa asiantuntijaryhmän työtä ja tarjoaa sille tietoa käytettävistä häiriönhallinnan keinosta sekä seudun häiriönhallinnan ensisijaisista kehittämistarpeista.

Häiriönhallinnan osapuolet ovat usein viranomaisia. Myös Tampereen seudulla häiriönhallinnan kehittäminen alkaa viranomaisten yhteistyötä kehittämällä. Tulevaisuudessa toimijakenttä voi kasvaa ja häiriönhallintaan keinovalikoima lisääntyä, mutta ennen uusien keinojen ja toimijoiden mukaantuloa on kuitenkin tärkeää saada aikaan toimiva yhteistyö viranomaisten välille ja luoda seudulle häiriönhallinnan toimintakulttuuri. Kokemusten mukaan häiriönhallintaa voidaan parantaa moni keinoin, erityisesti tehostamalla viranomaisten välistä yhteistyötä, ottamalla käyttöön olemassa olevia toimintatapoja sekä tehostamalla tiedonvaihtoa. Seudulla on keinovalikoiman lisäksi tunnistettavissa konkreettisia kehityskohtia häiriönhallinnan parantamiseksi. Ensisijaisia kehityskohteita ovat tiedonvälitys pienistä häiriöistä Tiehallinnon liikennekeskukseen, seudun varareittijärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto, romuautojen poistamisen toimintaohjeet, liikenteenohjausvaunujen käyttö sekä hinauskaluston tilauskäytännöt ja pääsy häiriökohteeseen. Tampereen seudun häiriönhallinnan kehittäminen ei kuitenkaan lähitulevaisuudessa edellytä suuria investointeja vaan pääosa hyödyistä saavutetaan tehostamalla nykyistä toimintaa viranomaisten välillä sekä osallistuvissa organisaatioissa.

Tutkimus tukee seudun häiriönhallinnan asiantuntijaryhmän työtä ja kehittää omalta osaltaan seudulle soveltuvia häiriönhallinnan keinoja. Pääpaino on ollut konkreettisissa toimenpiteissä. Tutkimus on tehty Tampereen teknillisessä yliopistossa, ja sen toteutuksesta ovat vastanneet tutkija Riikka Salkonen ja erikoistutkija Harri Rauhamäki. Työtä on ohjannut Tampereen seudun liikenteen häiriönhallinnan ja tiedotuksen asiantuntijaryhmä.


Liikenteen häiriönhallinnan keinot Tampereen seudulla -raportti (pdf)
‹Tutkimusraportti 73 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät · ISBN 978-952-15-2088-4 · ISBN 978-952-15-2089-1 ›

English summary includedPractices for traffic incident management in Tampere region