Artikkeli: Tutkimusraportti: Liikennetelematiikan tulevaisuus

Tutkimusraportti: Liikennetelematiikan tulevaisuus

ITS Finlandin tulevaisuustyöskentelyn tavoitteena oli selvittää, millaiset ovat ITS:n (intelligent transport systems) eli älykkäiden liikennejärjestelmien lähivuosien tärkeimmät kehittämistarpeet eri osapuolten näkemysten mukaan Suomessa. Tulevaisuustyöskentely koostui kahdesta internetissä toteutetusta kyselykierroksesta sekä kierrosten välissä pidetystä tulevaisuusseminaarista. Tulevaisuustyöskentelyn eri vaiheisiin maalis-toukokuussa 2004 osallistui 30–40 asiantuntijaa, jotka edustivat organisaatiotaustoiltaan julkista sektoria, tutkimus-, koulutus- ja konsultointialaa sekä muuta elinkeinoelämää. Osaamisalueina edustettuina olivat eri liikennemuodot, joukkoliikenne, logistiikka, tietoliikenne, liikenneturvallisuus, liikennepolitiikka ja liikennetelematiikka.

ITS:n markkinoiden koon uskotaan kasvavan niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Arvioita markkinoiden koon kasvunopeudesta kuitenkin vaikeuttaa markkinoiden rajaamisen ongelmat sekä mahdollisuus, että jo yksittäinen merkittävä läpilyöntisovellus moninkertaistaa markkinoiden koon.

Julkinen sektori ja elinkeinoelämä näkevät oman merkityksensä muita suurempana ITS:n eri osa-alueiden kehittämisessä. ITS:n kehityksen puitteet ovat Suomessa kunnossa, mutta julkisen sektorin ja erityisesti elinkeinoelämän kehittämiseen osoittamia resursseja pidetään riittämättöminä. Sekä kuluttaja-asiakkaat että julkisen sektorin tilaajatahot tarvitsevat lisää tietoa ITS:n mahdollisuuksista ja hyödyistä. ITS:n pariin tarvitaan uusia osaajia mielellään myös insinööritieteiden ulkopuolelta, mikä avaa kehittämiseen uusia näkökulmia. Tulevissa ITS:n tutkimusohjelmissa ja -hankkeissa tulee tähdätä konkreettisuuteen ja käytännössä toimivien palveluiden tuottamiseen, ottaa käyttäjät paremmin huomioon sekä varmistaa eri osapuolten sitoutuminen hankkeisiin. Käyttäjien tarpeiden sekä maksuhalukkuuden selvittäminen ovat myös tutkimusalueina tärkeitä.

ITS:n kehittäminen nähdään yhtä aikaa mahdollisuus- ja ongelmalähtöisenä. Tulevaisuudessa ongelmalähtöisen lähestymisen uskotaan korostuvan, kun ITS:n kehittäminen sulautuu osaksi muuta liikennejärjestelmän kehittämistä. ITS:n tärkeimmät kehitysalueet Suomessa seuraavan kolmen vuoden aikana ovat sovellusten kehittäminen ja palveluiden tuotekehitys. ITS:n sovelluksista kehittämisessä tärkeimpinä Suomen kannalta nähdään joukkoliikenteen informaatiopalvelut, reaaliaikainen liikenteen häiriöistä tiedottaminen ja tavaravirtojen ohjaus. Suomalaisiin tarpeisiin syntyville ratkaisuille voi myös löytyä vientimahdollisuuksia, mikä on erityisesti elinkeinoelämän kannalta tärkeää.

Tulevaisuustyöskentelyn ohjauksesta ja raportoinnista on vastannut Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitos.

Liikennetelematiikan tulevaisuus. ITS Finlandin tulevaisuustyöskentely 2004 -raportti (pdf) ITS Finlandin sivuilla
‹ ITS Finland julkaisu 1/2004 · ISBN 952-5565-00-9 ›