Artikkeli: Tutkimusraportti: Liikennetelematiikan roadmap 2010

Tutkimusraportti: Liikennetelematiikan roadmap 2010

ITS Finland -verkoston tulevaisuustyöskentelyn 2005 tähtäin oli laatia liikenteen telematiikan roadmap (tiekartta) ulottuen enintään vuoteen 2010. Roadmapin tehtäväksi asetettiin kuvata yhtäältä liikenteen telematiikan kehittyminen yleensä sekä erityisesti ITS Finlandin strategian päämäärien kannalta tuoden esiin strategian päivityksen kannalta tärkeitä kehityssuuntia. Älykkäiden liikennejärjestelmien tulevaisuudesta on tähän raporttiin koottu ITS Finland -verkoston jäsenten tulevaisuustyöskentelyssä esittämiä näkemyksiä.

Tärkeimmiksi ITS:n yleistä kehitystä nopeuttaviksi tekijöiksi katsottiin paikannuksen yleistyminen ja avointen sovellusalustojen yleistyminen mobiililaitteissa. Teknologiaan liittyvät tekijät nähtiin muutoinkin kehitystä nopeuttavina, kun taas hidastavina tekijöinä korostuivat käyttäjiin liittyvät tekijät, tärkeimpänä keskeneräisinä markkinoille tuodut tuotteet ja palvelut. Samoin lähtödatan keruu ja ylläpito koettiin keskeiseksi ongelmaksi, joka vaikuttaa moniin palveluihin ja myös koko ITS:n kehittämiseen.

Julkisen sektorin roolina liikennetelematiikassa nähtiin tuottaa tietyt peruspalvelut ja ottaa joidenkin sovelluksien kohdalla ensimmäinen askel. Julkisen sektorin katsottiin tulevan toimia liikennetelematiikan alueella samoin perustein kuin muilla yhteiskunnallisen päätöksenteon ja vaikuttamiseen kuuluvilla alueilla.

Tulevaisuustyöskentelyssä tarkasteltiin tarkemmin 17 ITS-sovellusta, jotka liittyivät mobiilitelematiikkaan, joukkoliikenteeseen ja logistiikkaan. Näiden 17 sovelluksen läpilyöntiajankohdista Suomessa muodostettiin vastaajien arvioihin perustuva roadmap-kuva. Joukkoliikenteen sovellusten arvioitiin tekevän läpimurtonsa Suomessa noin vuonna 2006, logistiikan sovellukset vuosina 2006–2008 ja 2010 ja mobiilitelematiikan sovellukset 2007–2009. Näin aikaisten läpilyöntiajankohtien katsottiin kuitenkin vaativan taakseen voimakkaan tahtotilan. Navigointipalvelun katsottiin olevan avainsovellus, joka toimii edellytyksenä muille sovelluksille ja niiden yleistymiselle. Kansainvälisenä edelläkävijänä Suomen katsottiin voivan olla erityisesti joukkoliikenteen sovelluksissa kuten mobiilimaksamisessa ja paikanvarauksessa sekä eCall-hätäviestipalvelussa. Avainteknologioista erityisesti GPRS-tiedonsiirron, GPS-paikannuksen ja RFID-tunnistuksen katsottiin olevan lukuisten ITS sovellusten edellytyksiä.

Tulevaisuustyöskentelyn ohjauksesta ja raportoinnista on vastannut Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitos.

Liikennetelematiikan roadmap 2010. ITS Finlandin tulevaisuustyöskentely 2005 -raportti (pdf) ITS Finlandin sivuilla
‹ ITS Finland julkaisu 4/2005 · ISBN 952-5565-03-3 ›