Artikkeli: Tutkimusraportti: Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Tutkimusraportti: Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelussa on usein tarpeen arvioida erilaisten toimintojen liikenteellisiä vaikutuksia. Tähän julkaisuun on koottu tietoja maankäytön ja liikenteen suunnittelun tueksi erilaisten maankäytön toimintojen – esimerkiksi asumisen, kaupan toimipaikkojen ja työpaikkojen – tuottamasta liikenteestä. Liikennetarvetta koskevia matkatuotostietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi niissä suunnitteluvaiheissa, joissa on tarpeen arvioida karkeasti erilaisten toimintojen liikenteellisiä vaikutuksia tai vertailla keskenään erilaisia sijaintikohteita.

Tietotarvetta erilaisille matkatuotosluvuille kartoitettiin maankäytön ja liikennesuunnittelun asiantuntijoille suunnatulla kyselyllä. Liikennetarvetta koskevat tiedot on esitetty kuntaryhmittäin, sillä matkatuotokset ja erityisesti kulkutapajakauma on eri alueilla erilainen. Tiedot on esitetty erikseen yhdyskuntarakenteen eri vyöhykkeille, joissa kaupunkimaiset seutukunnat on jaettu jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeisiin joukkoliikennetarjonnan ja yhdyskuntarakenteellisen sijainnin perusteella.

Julkaisuun on koottu eri lähteistä saatavilla olevia tietoa matkatuotoksista. Esitetyt matkatuotosluvut perustuvat pääosin henkilöliikennetutkimuksissa, alueellisissa liikennetutkimuksissa, aikaisemmissa matkatuotosselvityksissä ja kävijämäärätiedusteluissa saatuihin tietoihin. Osa luvuista perustuu tehtyihin kenttätutkimuksiin, eri toimijoiden omiin kävijämäärätilastoihin ja asiantuntija-arvioihin.

Erilaisten toimintojen tuottamien matkojen määrä on yleisimmin esitetty kävijöiden määränä kerrosalaa, asukasta tai työntekijää kohti tai vuorokauden kokonaiskävijämääränä. Kukin kävijä tekee kohteeseen kaksi matkaa, menoja paluumatkan. Luvut on koottu julkaisuun toimintoluokittain, joita ovat asuminen, teollisuus ja elinkeinoelämän palvelut, päivittäistavarakauppa, erikoistavarakauppa, vapaa-ajan toiminnot, yhteiskunnalliset palvelut, muut palvelut sekä maa- ja metsätalous. Matkatuotosluvut on useimpien toimintojen osalta esitetty kulkutavoittain. Lisäksi julkaisuun on koottu tietoja liikennetarpeen aikavaihteluista.


Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa -raportti valtion ympäristöhallinnon sivuilla
‹ Suomen ympäristö 27/2008 · ISBN 978-952-11-3169-1 · ISBN 978-952-11-3170-7 ›