Artikkeli: Tutkimusraportti: Liikennesektorin ilmastostrategian mahdollisuudet Tampereella

Tutkimusraportti: Liikennesektorin ilmastostrategian mahdollisuudet Tampereella

Koko kunnan henkilö- ja tavaraliikenteen hiilidioksidikaasujen vähentämistoimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty kirjallisuustutkimuksen tuloksia. Osaa toimenpiteistä on arvioitu Tampereen seudun liikennemallin (TALLI 2000) avulla. Toimenpiteiden vaikutusta hiilidioksidipäästöjen määrään on sovellettu samaa laskentamenetelmää kuin CLIMTECH-ohjelmassa toteutetussa liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävässä hankkeessa. Keinovalikoiman laadinnassa on hyödynnetty viime vuosina muun muassa liikenne- ja viestintäministeriön hiilidioksidityöryhmissä laadittuja arvioita eri toimenpiteiden vaikutuksista liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin. Keinojen toteutettavuuden arvioimiseksi hankkeessa on lisäksi toteutettu kaupunginvaltuutetuille ja lautakuntien jäsenille suunnattu kysely, jolla kartoitettiin päättäjien näkemyksiä liikenteen ja maankäytön kehittämisestä Tampereella.

Tampereen seudun liikenteen perusennusteessa liikenteen hiilidioksidipäästöjen määrä on vuonna 2020 noin 4 prosenttia suurempi kuin vuonna 2002. Vaikka liikennesuorite kasvaa ennusteen mukaan huomattavasti, henkilöautojen teknisestä kehityksestä aiheutuva energiankulutuksen väheneminen vähentää hiilidioksidipäästöjen määrää henkilöautoliikenteessä. Ilman erillisiä toimenpiteitä liikenteen hiilidioksidipäästöjen määrä kuitenkin kasvaa seudulla vuosina 2004–2020. Hiilidioksidipäästöjen määrä on vuonna 2020 noin 8 prosenttia suurempi kuin vuonna 1990, joka on Kioton ilmastosopimuksessa asetettu vertailuvuosi päästöjen vähentämiselle – Suomen tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjen määrä vuoden 1990 tasolle vuosiin 2008–2012 mennessä.

Parhaiten soveltuvia toimenpiteitä ovat maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen sekä joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn edistämiseen liittyvät toimenpiteet. Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kannalta tehokkaimpia toimenpiteitä ovat raideliikenteen kehittäminen, maankäytön ohjaaminen joukkoliikennekäytävien varsille, työsuhdelipun yleistyminen ja joukkoliikenteen subventioiden lisääminen. Myös eri sektoreille hajautuvien jalankulun ja pyöräilyn edistämistoimenpiteiden toteuttaminen tukee liikenteen ilmastostrategiaa. Monet toimenpiteet ovat vaikutusalueeltaan seudullisia, jolloin niiden toteuttamisessa tarvitaan laaja-alaista seudullista eri sektoreiden välistä yhteistyötä.

Tutkimus on osa ympäristöklusterin tutkimusohjelmaan Ekotehokas yhteiskunta kuulunutta hanketta Liikennesektorin ilmastostrategia keskisuurissa kaupungeissa, jossa on selvitetty kuntien mahdollisuuksia liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Hanke koostuu kahdesta toimintamallista, joista toinen on suunnattu kunnan yksiköiden oman toiminnan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja toinen laajemmin kunnan koko alueen liikenteen kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Hankkeen ovat rahoittaneet ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja Tampereen kaupunki, ja se on toteutettu Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Liikennesektorin ilmastostrategian mahdollisuudet Tampereella -raportti (pdf)
‹ Tutkimusraportti 56 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetustekniikka · ISBN 952-15-1207-5 ›


Liikennesektorin ilmastostrategia keskisuurissa kaupungeissa -tutkimushankkeen muut julkaisut: