Artikkeli: Tutkimusraportti: Lähtökohtia ratapihojen kapasiteetin mittaamiseen

Tutkimusraportti: Lähtökohtia ratapihojen kapasiteetin mittaamiseen

Tässä tutkimuksessa ratapihakapasiteettia on lähestytty analysoimalla ratapihan toimintoja erityisesti tavaraliikenteen näkökulmasta. Ratapihat ja ratapihatoiminnot ovat osa laajempia kokonaisuuksia, joihin liittyy useita toimijoita ja erilaisia tuotanto- ja kuljetusprosesseja ja liikennevirtoja. Tutkimus perustuu ratapihojen toimintaprosessien hahmottamiseen ja analysointiin ja tarjoaa lähtökohtia sen ymmärtämiseen, mihin kokonaisuuksiin ratapihakapasiteetti liittyy. Raporttiin sisältyy esimerkkejä eri ratapihojen ominaisuuksista ja toimintaprosesseista sekä keskeisiä ratapihojen tulevaisuuden näkymiä ja haasteita.

Ratapihalla kohtaavat liikennevirta ja ratapihan resurssit. Ratapihatoimintojen suorittamiseen tarvitaan ratapihan resursseja, jotka ovat käytettävissä oleva infrastruktuuri ja työpanos. Kaikki nämä tekijät riippuvat tavalla tai toisella ajasta. Ratapihakapasiteetti kuvaa ratapihan suorituskykyä tietyllä aikavälillä, ja se riippuu ratapihan muodosta ja raiteiden sijainnista suhteessa toisiinsa (layout), käytettävyydestä ja sopivuudesta eri toimintoihin sekä toimintojen painotuksesta. Ratapihakapasiteettia voidaan tarkastella kokonaiskapasiteettina tai (tiettyihin toimintoihin) käytettävissä olevana kapasiteettina. Infrastruktuurin, työpanoksen ja ajan välillä on yhteys, sillä tiettyyn toimintoon kuluva kapasiteetti vastaa toiminnon suorittamiseen tarvittavaa työpanosta.

Ratapihakapasiteetin määrittelyssä on otettava huomioon sekä kokonaisuus että yksityiskohdat ja lisäksi on ymmärrettävä mikä on oleellista. Jos mallia tai mittaristoa aletaan luoda, on varmistettava, että ollaan luomassa sellaista mallia tai mittaristoa, josta on hyötyä ratapihojen eri sidosryhmille. Tällöin tavoitteina voisivat olla esimerkiksi yhtenäisten ja eri sidosryhmien hyväksymien ratapihan käyttöä kuvaavien tunnuslukujen luominen, työkalu tai mittaristo radanpitäjälle radanpidon toimien kohdentamisen ja erityisesti ratapihakapasiteetin jakamisen arviointiin ja mahdollisesti myös työkalu rautatieyritykselle ratapihatoimintojen suunnittelun tueksi.

Tutkimuksen on tilannut ja rahoittanut Ratahallintokeskus, ja se on toteutettu Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Lähtökohtia ratapihojen kapasiteetin mittaamiseen -raportti (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 10/2004 · ISBN 952-445-116-6 ›