Artikkeli: Tutkimusraportti: Kunnan toimialojen mahdollisuudet liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan

Tutkimusraportti: Kunnan toimialojen mahdollisuudet liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan

Tutkimuksessa on laadittu kunnille yleisluontoinen toimintamalli liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Selvityksessä esimerkkikuntana oleva Tampereen kaupunki on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki ja vuoden 2002 lopussa se työllisti yli 15 000 henkilöä. Työssä on koottu yksityiskohtaisempi toimenpidevalikoima kolmeen kaupungin eri yksikköön. Esimerkkikohteina ovat sosiaali- ja terveystoimen yksikköä edustava Tampereen yliopistollinen keskussairaala, koulutoimen yksikköä edustava Tammelan koulu sekä kulttuuri- ja vapaa-ajantoimen esimerkkikohde Särkänniemi Oy. Kussakin kohteessa on kartoitettu aluksi sen liikenteellinen merkitys ja etsittiin soveltuvia keinoja esimerkkikohteen aiheuttaman liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia voidaan toteuttaa eri tasoilla. Mitä pienempää ryhmää tarkastellaan, sitä selkeämmäksi ja tarkemmaksi vaikutusmahdollisuudet ja -keinot muuttuvat. Julkishallinnon toimenpiteet liittyvät taloudenpitoon ja liikennejärjestelmän ylläpitoon. Yritysten ja yhteisöjen toimet perustuvat pääosin taloudelliseen kannattavuuteen. Yksilön omat päätökset ovat lopulta merkittävimpiä tekijöitä henkilöliikenteen kasvihuonekaasujen vähentämisessä.

Kunnan toiminnoista syntyvä liikenne on pääosin työmatka- ja työasiointiliikennettä sekä asiakas- ja huoltoliikennettä. Kunnan eri toimialojen liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävä keinovalikoima koostuu erityyppisistä teknisistä keinoista, joukkoliikenteen houkuttelevuuden parantamisesta ja palvelutason kehittämisestä, kevyen liikenteen edellytysten ja houkuttelevuuden parantamisesta, pysäköintipaikkojen ohjauksesta, taloudellisen ja ennakoivan ajotavan koulutuksen järjestämisestä, mahdollisuuden tarjoamisesta kimppakyyteihin ja etätyöskentelyyn sekä ihmisten ympäristötietoisuuden lisäämisestä. Keinovalikoiman luominen alkaa kunkin toimintayksikön päästölähteiden kartoituksesta ja tavoitteiden määrittelystä. Toimenpiteet valitaan yksikön erikoistarpeet huomioon ottaen. Valittujen toimenpiteiden toteutuksen jälkeen arvioidaan toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta, kehitetään jo käyttöön otettuja toimenpiteitä ja tunnistetaan uusia toimenpidetarpeita luodun toimenpidevalikoiman täydentämiseksi. Kunnan toiminnasta aiheutuvien liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vaatii jatkuvaa seurantaa, toimenpiteiden kehittämistä ja toimenpidetarpeiden tunnistamista.

Tutkimus on osa ympäristöklusterin tutkimusohjelmaan Ekotehokas yhteiskunta kuulunutta hanketta Liikennesektorin ilmastostrategia keskisuurissa kaupungeissa, jossa on selvitetty kuntien mahdollisuuksia liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Hanke koostuu kahdesta toimintamallista, joista toinen on suunnattu kunnan yksiköiden oman toiminnan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja toinen laajemmin kunnan koko alueen liikenteen kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Hankkeen ovat rahoittaneet ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja Tampereen kaupunki, ja se on toteutettu Tampereen teknillisessä yliopistossa. Tutkimus on Stiina Säilyn diplomityö.

Kunnan toimialojen mahdollisuudet liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan -raportti (pdf)
‹ Tutkimusraportti 55 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetustekniikka · ISBN 952-15-1206-7 ›


Liikennesektorin ilmastostrategia keskisuurissa kaupungeissa -tutkimushankkeen muut julkaisut: