Artikkeli: Tutkimusraportti: Kuljetusjärjestelmän strateginen kehittäminen mallintamisen avulla

Tutkimusraportti: Kuljetusjärjestelmän strateginen kehittäminen mallintamisen avulla

Tämä hanke, jossa joidenkin kuljetusjärjestelmän vaihtoehtoisten skenaarioiden vaikutuksia on arvioitu mallintamista hyödyntäen, on toteutettu Yleisen Teollisuusliiton aloitteesta ja toimeksiannosta. Työ on jatkoa KombiSuomi-työskentelylle. Mallintaminen ja skenaariotarkastelut kytkeytyvät tarpeeseen arvioida strategisella tasolla Suomen kuljetusjärjestelmän muutoksia ja muutosten vaikutuksia. Tavoitteena on tarjota välineitä ja näkökulmia kuljetusten tehostamiseen ja sen kautta elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kilpailukyvyn lisäämiseen.

Työ on näyte siitä, mihin mallintamista on mahdollista hyödyntää. Se kannustaa ottamaan seuraavia askelia analyyttisen lähestymistavan hyödyntämisessä kuljetusjärjestelmän strategisen kehittämisen tukena. Samalla tuodaan esiin tarve kehittää kuljetusjärjestelmää nykyistä päämäärätietoisemmin. Ensin on määriteltävä päämäärä ja sitten luotava strategia päämäärän saavuttamiseksi. Tarvitaan sekä kokonaiskäsitys liikennejärjestelmän nykytilasta että kokonaisnäkemys liikennejärjestelmän tulevaisuudesta. Mallintaminen ja mallintamisen kehittäminen tarjoavat analyyttisen ja systemaattisen apuvälineen tähän strategiatyöhön.

Maailma muuttuu entistä nopeammin. Esiin nousee uusia ja yllättäviä tilanteita ja vaihtoehtoja, joita on ehkä vain vaivoin mahdollista ennakoida. Mallintaminen tarjoaa mahdollisuuden systemaattiseen tarkasteluun, jonka avulla parhaimmillaan voidaan tuoda esiin myös näitä yllättäviltä tuntuvia vaihtoehtoja ja tilanteita. Skenaariot tarjoavat tarkastelutapana oivan mahdollisuuden riittävästi ja toistettavasti irrottautua nykyisyydestä. On tarve muodostaa selvempi kuva Suomen kuljetusjärjestelmästä kokonaisuutena ja osatekijöiden vaikutuksesta kokonaisuuteen. Esimerkiksi yksittäisiin logistiikkakeskushankkeisiin on vaikeaa ottaa kantaa yhteiskunnan tasolla, kun ei ole olemassa työkalua tai edes kuvaa kokonaisuudesta. Yksittäisten hankkeiden puntaroinnissa on tarvetta katsoa asioita osana suurempaa kokonaisuutta ja yhteiskuntatalouden näkökulmasta, ei pelkästään kyseisen hankkeen tai alueen lähtökohdista.

Raportin toimituskuntaan ovat kuuluneet Markku Käppi, Tommi Mäkelä, Antti Saarialho ja Pekka Salo.


Kuljetusjärjestelmän strateginen kehittäminen mallintamisen avulla -raportti
‹ Yleisen Teollisuusliiton julkaisu · ISBN 978-951-96709-8-0 · ISBN 978-951-96709-9-7 ›

English summary included / Strategic development of the transport system with the aid of modelling