Artikkeli: Tutkimusraportti: KombiSuomea rakentamassa

Tutkimusraportti: KombiSuomea rakentamassa

Yhdistettyjen kuljetusten edistäminen on vuosina 2007–2010 toteutettu eri kuljetusmuotojen, toimijoiden ja tahojen yhteistyö- ja kehityshanke. Lähtökohtana on ollut pyrkimys Suomen kuljetusjärjestelmän kilpailukyvyn parantamiseen kestävin perustein sekä kotimaanliikenteessä, ulkomaankaupassa että transitoliikenteessä. Hanke on onnistunut kokoamaan laajan asiantuntijafoorumin keskustelemaan aiheesta, johon liittyy useita eri tahoja ja osapuolia. Aihepiiri koskee koko toimialaa: kuljetusasiakkaita ja kuljetuspalvelujen tarjoajia sekä yhteiskuntaa ja muuta toimintaympäristöä. Haasteena on luoda yhteinen näkemys ja perusta uusille toimintatavoille tavanomaisen, lähinnä yritystasolla tapahtuvan ajattelun yläpuolelle.

Ajankohta yhdistettyjen kuljetusten kehittämiselle on otollinen. Ympäristö, energia ja turvallisuus ovat todellisia argumentteja uusia kuljetusratkaisuja etsittäessä. Tulevaisuuden tehokkuus- ja ympäristövaatimukset on pyrittävä täyttämään jo nyt ja käyttämään näitä argumentteja aktiivisesti hyväksi ratkaisujen perustelemiseksi. Hajallaan olevista tavaravirroista on uskallettava ja osattava koota mahdollisimman vahvoja runkolinjoja. Yhdistetyt kuljetukset tarjoavat tähän yhden ratkaisun.

Yhdistettyjen kuljetusten lisääminen edellyttää tarjonnan kehittämistä: uusia vaihtoehtoja tarjottavaksi asiakkaille ja kilpailevia palveluntarjoajia. Suomen nykyiset yhdistetyt kuljetukset toimivat pyörällisten yksiköiden, erityisesti ajoneuvoyhdistelmien ehdoilla. Hankkeessa on alustavasti ideoitu KombiSuomi-toimintamalli: Se on suuryksiköiden kuljetuspalvelu, jota neutraali operaattori tarjoaa joukkoliikenteen logiikalla, kaikille samalla tariffirakenteella ja matalalla kustannusrakenteella. Siihen sisältyy mahdollisuus kuljettaa eri yksiköitä samassa junassa. Rautateiden käyttö olisi houkuttelevaa myös totuttua lyhyemmillä runkolinjaosuuksilla. Vaikka konttiliikenne ja pyörällisten yksiköiden liikenne ovat suurelta osin erillisiä markkinoita, kuten myös kotimaanliikenne ja transitoliikenne, ne voisivat ainakin osittain hyödyntää samoja solmupisteitä ja runkoyhteyksiä.

Alustavasti ideoitua toimintamallia on muotoiltava konkreettisiksi palveluiksi, yhteyksiksi ja aikatauluiksi, jotta sitä voidaan testata edelleen käytännön toimijoilla. Samalla saadaan myös käsitys eri solmupisteiden rooleista ja mahdollisuuksista. Hankkeessa on nähty, että tällainen toiminta olisi tulevaisuudessa mahdollista käynnistää liiketaloudellisin perustein, kunhan toimintaedellytykset on saatu riittävän suotuisiksi. Yhdistettyjen kuljetusten markkinointityö ja uusien toimijoiden houkutteleminen edellyttävät kuitenkin aktiivisuutta.

Yhdistettyjen kuljetusten edistäminen on luonteeltaan jatkuvaa tekemistä, etenemistä eri rintamilla ja pyrkimystä käytäntöön soveltamiseen. Aktiivisella kehittämisellä on mahdollista lisätä toimialan tehokkuutta ja samalla sen kykyä vähentää kuljetusten ympäristöhaittoja. Kaikkia tahoja tarvitaan jatkossakin mukaan, jos tuloksia halutaan saada aikaan. Lisäksi tarvitaan vastuutaho, joka koordinoi määrätietoisesti kehittämistä kokonaisuutena.

Hankkeesta on vastannut ja työskentelyä on koordinoinut Yleinen Teollisuusliitto (YTL). Raportin toimituskuntaan ovat kuuluneet Markku Käppi, Tommi Mäkelä, Antti Saarialho ja Pekka Salo.


KombiSuomea rakentamassa : Yhdistettyjen kuljetusten edistäminen -hankkeen loppuraportti
‹ Yleisen Teollisuusliiton julkaisu · ISBN 978-951-96709-7-3 ›

English summary included / In the process of creating KombiSuomi – final report of the project Promoting combined transport