Artikkeli: Tutkimusraportti: Kaupunkikeskustan pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden kehittäminen

Tutkimusraportti: Kaupunkikeskustan pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden kehittäminen

Tutkimusraportti käsittelee Hyvinkään kaupungin keskustan liikennejärjestelmää jalankul­kijan ja pyöräilijän näkökulmasta. Työ on osa Hyvinkään kaupungin keskustakorttelin kehittämistä. Tavoitteena oli etsiä ratkaisuja jalankulun sekä pyöräilyn aseman parantamiseen kaupungin keskustassa liikennesuunnittelun keinoin. Esimerkkeinä käytiin läpi muuta­mien eurooppalaisten kaupunkien suunnitteluratkaisuja sekä toimintamalleja keskustaa ja liikennettä kehitettäessä. Kauppakeskusrakentamisen vaikutuksia liikkumiseen tutkit­tiin sen tuottamien matkatuotosten kautta. Hyvinkääläisten kulkutottumuksia ja asenteita jalankulkua sekä pyöräilyä kohtaan kartoitettiin kyselytutkimuksella. Hyvinkään keskus­tasta muodostettiin neljä, eri kulkumuotoja painottavaa vaihtoehtoa, joista koostettiin tämän työn tuloksena oleva toimenpidesuositus.

Kaupunkien keskustojen elinvoimaisuus on noussut Suomessa ajankohtaiseksi teemaksi.  On tärkeää, että kaupunkikeskustat voivat tarjota tilaa hyvin erilaisille toiminnoille. Parhaimmillaan kaupunkikeskustat sykkivät elämää ympäri vuorokauden. Hyvän kaupunkikeskustan luomisessa liikennemuotojen onnistunut yhteensovittaminen on keskeistä. Tärkeää on turvallisuus, mutta myös hyvä ilmanlaatu ja meluttomuus. Kaupunkikeskustat ovat tilaltaan rajallisia. Siksi liikennemuodoista täytyy käyttää niitä, joilla on suuri kapasiteetti – jalankulkua ja pyöräilyä. Joukkoliikenteellä tulee saavuttaa helposti kaupunkikeskustan monipuoliset palvelut. Jalankulun ja pyöräilyn roolin tulee olla kaupunkikeskustoissa vahva. Myös henkilöautoille, joukkoliikenteelle ja tavaraliikenteelle täytyy olla sijansa. Viihtyisä kaupunkikeskusta on vetovoimainen ja elinvoimainen.

Viihtyisän ja toimivan keskustan perustana ovat autoliikenteen vähentäminen ja ajo-nopeuksien hillitseminen. Pääkadun muuttaminen osittain joukkoliikennekaduksi edistää turvallisen yhteyden syntymistä merkittävimpien keskustan toimintojen välille. Liiken­teen rauhoittamistoimilla, kuten kiertoliittymillä, korotetuilla liittymillä ja kadun kaven­tamisella voidaan alentaa ajonopeuksia ja parantaa osaltaan jalankulkijan ja pyöräilijän turvallisuutta. Jalankulkijan kannalta keskustassa korostuvat jalankulkuympäristön miellyttävyys sekä esteettömyys. Pyöräilijän näkökulmasta merkittäviä ovat reittien jatkuvuus, omat autoista ja jalankulkijoista erotellut väylät, havaittavuus liittymissä sekä riittävä määrä pyöräpysäköintipaikkoja.

Tutkimusraportti perustuu Leena Maneliuksen diplomityöhön, jonka hän on tehnyt Hyvinkään kaupungin toimeksiannosta vuonna 2008.

Kaupunkikeskustan pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden kehittäminen -raportti (pdf)
‹ Tutkimusraportti 72 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät · ISBN 978-952-15-2081-5 · ISBN 978-952-15-2082-2 ›