Artikkeli: Tutkimusraportti: Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin

Tutkimusraportti: Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin

Raportissa on esitetty vuonna 2011 ensimmäistä kertaa toteutetun Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin -kyselytutkimuksen päätulokset. Lisäksi raportissa on kuvattu tutkimuksen toteuttamistapa ja kyselylomakkeen muodostamisprosessi. Monipuolinen kyselyaineisto on käytettävissä myös moniin jatkoselvityksiin ja liikennejärjestelmän suunnitteluun.

Kyselytutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa matka- ja kuljetusketjujen palvelutasosta sekä liikennejärjestelmästä kokonaisuutena Liikennevirastolle ja sen sidosryhmille. Kyselytutkimus toteutettiin alueryhmätasoitetulla otannalla elo–lokakuussa 2011. Otokseen valittiin noin 14 000 henkilöä seitsemästä alueryhmästä. Tutkimukseen vastasi 4 126 henkilöä. Kokonaisvastausprosentiksi muodostui 29,6. Vastaajien oli mahdollista antaa sanallista palautetta eri liikennemuotojen sekä työ- ja opiskelumatkojen ongelmakohteista. Palautetta annettiin yli 10 000 kappaletta. Palaute on laadullisesti hyvää ja sitä on mahdollista hyödyntää jatkossa esimerkiksi liikennejärjestelmän suunnittelun lähtöaineistona.

Työn toteutuksesta vastasivat projektipäällikkönä Kati Kiiskilä Sito Oy:stä sekä Hanna Kalenoja ja Hanne Tiikkaja Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernestä.


Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin -kyselytutkimuksen raportti (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 49/2011 · ISBN 978-952-255-736-0 ›

English summary included / Survey on citizen satisfaction with the transport system and travel chains
Med svenskt sammandragEnkät om medborgarnas tillfredsställelse med trafiksystemet och resekedjorna