Artikkeli: Tutkimusraportti: Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen

Tutkimusraportti: Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen

Julkisen sektorin toimien merkitys liikkumismahdollisuuksien kannalta on huomattavan suuri. Liikkumismahdollisuudet määrittyvät toisaalta liikennejärjestelmän (väylät), liikennepalvelujen (julkisen liikenteen palvelut) ja liikenteen hinnoittelun (esimerkiksi subventiot ja veromekanismit) kautta. Tässä esiselvityksessä selvitetään julkisen sektorin mahdollisuuksia vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen liikennepalvelujen tarjonnan kautta. Tarkastelun ulkopuolelle on tässä työssä rajattu liikennejärjestelmän suunnittelu, joka linkittyy yhdyskuntarakenteen ja maankäytön suunnitteluun. Myös valtionhallinnon ja kuntien liikenteen hinnoittelua koskevat toimet on rajattu selvityksen ulkopuolelle, sillä vaikka nämä toimet toteutetaan julkisella sektorilla, ne kohdentuvat asukkaiden tekemiin päivittäisiin liikkumisvalintoihin. Hinnoittelua ja subventioita tutkitaan kuitenkin siltä osin, kun ne kohdentuvat julkisen liikenteen palvelujen tarjontaan.

Työssä tarkastellaan julkisen sektorin roolia liikenne- ja kuljetuspalvelujen tilaajana ja tuottajana, millä on suuri merkitys joukkoliikenteen ja kuormaautoliikenteen energiankulutuksen kehitykseen. Erityisesti joukkoliikennepalvelujen tilaajana ja lupaviranomaisena julkisen sektorin merkitys joukkoliikenteen energiatehokkuuden lisäämisessä on tärkeä. Myös kuntien tilaamien kuljetuspalvelujen määrä on huomattavan suuri. Lisäksi työssä tarkastellaan julkisen sektorin roolia liikkumisen ohjaukseen työnantajana, sillä valtio- ja kuntasektori työllistää noin 552 000 työntekijää. Valtio- ja kuntatyönantaja voivat vaikuttaa työntekijöiden kulkutapavalintoihin työmatkoillaan erilaisin kannustein, kuten työsuhdelipun avulla. Myös työasiointimatkoista kertyy suhteellisen suuri osuus koko henkilöliikennesuoritteesta. Erityisesti pitkillä matkoilla työasiointimatkojen osuus korostuu.

Työn tavoitteena on koota tietoa julkisen sektorin liikennepalvelujen energiankulutuksesta sekä kartoittaa parhaita toimintatapoja ja luoda suositukset energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi liikennepalvelujen tilaamisessa ja tuottamisessa.

Raportin ovat kirjoittaneet Hanna Kalenoja ja Heikki Liimatainen Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen liikenne- ja kuljetuspalvelujen tilaajana ja tuottajana sekä liikkumisen ohjauksen kautta -raportti (pdf) Motivan sivuilla
‹ Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan julkaisuja 5/2008 · ISBN 978-952-485-624-9 ›