Artikkeli: Tutkimusraportti: Joukkoliikenteen valtakunnalliset taksavyöhykkeet

Tutkimusraportti: Joukkoliikenteen valtakunnalliset taksavyöhykkeet

Työssä on muodostettu seudulliseen liikkumiseen soveltuvia yhdyskunta- ja aluerakenteeseen perustuvia etäisyyspohjaisia taksavyöhykkeitä siten, että ne kytkeytyvät alueilla sijaitsevien kaupunkiseutujen toimivaltaisten viranomaisten alueille suunniteltuihin taksavyöhykkeisiin. Tavoitteena on samalla ollut luoda yhteiset yleisesti hyväksytyt periaatteet kaupunkiseutujen reunalle jäävien alueiden joukkoliikenteen taksavyöhykkeiden ja niiden hinnoitteluperiaatteiden muodostamiseen.

Esitetyt taksavyöhykkeet ja niiden hinnoittelumallit edustavat luonnosvaiheen vyöhykkeitä, joita tarkennetaan ELY-keskuksissa liikenteen järjestämistapoja koskevien suunnitelmien edetessä yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen oman alueen kuntien sekä läheisten kaupunkien ja kaupunkiseutujen muodostamien toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Matkustajan kannalta on tärkeää, että maksujärjestelmään ei muodostuisi käyttöä hankaloittavia tai estäviä maksuportaita, jotka johtuvat toimivaltaisen viranomaisen vaihtumisesta matkustajan käyttämän reitin varrella. Uudessa lippujärjestelmässä suositeltava vaihtoehto on kahden vyöhykkeen malli, jossa matkustaja ostaa aina matkustusoikeuden vähintään kaksi vyöhykettä kattavalle alueelle. Vyöhykemallissa matkustaja saa nykyisiin seutulippuihin verrattuna joustavasti valita matkustusalueensa, sillä vyöhykkeiden välillä voi matkustaa samoin hinnoitteluperiaattein kaikkiin matkustussuuntiin ja valittujen vyöhykkeiden sisäinen liikenne kuuluu aina matkustuksen hintaan, jolloin matkustajalla on vaihto-oikeus linjalta toiselle niillä vyöhykkeillä, jotka kattavan lipun matkustaja on hankkinut.

Tulosten perusteella pelkkä vyöhykemalliin siirtyminen ei vaikuta merkittävästi joukkoliikenteen lippujen hintatasoon ja matkustajamäärään tilanteessa, jossa lippujen hinnat pyritään hinnoittelemaan mahdollisimman lähelle nykyistä hintatasoa ja uusia alennusryhmiä ei oteta käyttöön. Vyöhykemallin mukainen lippujärjestelmä alentaa lyhyiden kausilipulla tehtävien matkojen hintaa ja lisää siten oman kunnan sisäisten matkojen määrää.


Joukkoliikenteen valtakunnalliset taksavyöhykkeet – Joukkoliikenteen taksavyöhykkeet ELY-keskusten toimivaltaisten viranomaisten alueella -raportti (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 9/2014 · ISBN 978-952-255-420-8 ›

English summary included / Nationwide public transport tariff zones – Public transport tariff zones within the areas of Centres for Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centre) as the competent authority
Med svenskt sammandrag / Riksomfattande taxazoner i kollektivtrafiken – Taxazoner för kollektivtrafiken på ELY-centralernas behöriga myndighets område