Artikkeli: Tutkimusraportti: Joukkoliikenteen käytön edistäminen työmatkoilla

Tutkimusraportti: Joukkoliikenteen käytön edistäminen työmatkoilla

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää mahdollisuuksia lisätä joukkoliikenteen käyttöä työmatkoilla. Hankkeessa on kartoitettu joukkoliikenteen käytön lisäämiseen soveltuvaa keinovalikoima sekä kohdeyrityksiin soveltuvien keinojen toteutusvaihtoehtoja. Hankkeeseen on osallistunut kaikkiaan viisi kohdeyritystä, joiden avulla on kartoitettu toimenpiteiden soveltuvuutta erityyppisissä organisaatioissa ja toimintaympäristöissä.

Joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi on viime vuosien aikana etsitty uusia näkökulmia, toimijoita ja toimenpiteitä. Liikkumisen ohjauksen on viimeaikaisten tutkimusten mukaan havaittu olevan hyvä toimenpide joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn suosion lisäämiseen erityisesti työmatkoilla. Liikkumisen ohjauksessa joukkoliikenteen kulkutapaosuuden lisäämiseen on etsitty uusia toimijoita, sillä julkisen hallinnon ja liikennöitsijöiden lisäksi joukkoliikennettä voivat edistää monet muut toimijat, esimerkiksi työnantajat.

Tämä tutkimus on osa valtakunnallista liikenne- ja viestintäministeriön vuosille 2004–2007 ajoittuvaa joukkoliikenteen tutkimusohjelmaa (JOTU), jonka tavoitteena on ollut muun muassa selvittää liikennemuodon ja liikkumistavan valintaan vaikuttavia tekijöitä tavalla, joka mahdollistaa liikennepoliittisten toimien nykyistä paremman kohdentamisen ja tehokkaamman joukkoliikenteen markkinoinnin. Hanketta on liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi rahoittanut Tampereen kaupunki.

Tutkimushanke on toteutettu Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksella tutkimusryhmässä, johon ovat kuuluneet tutkimusapulainen Essi Sinisalo, erikoistutkija Hanna Kalenoja, tutkija Juha-Pekka Häyrynen ja professori Jorma Mäntynen. Tutkimusraportin on laatinut Essi Sinisalo, ja tutkimus on myös hänen diplomityönsä.

Joukkoliikenteen käytön edistäminen työmatkoilla -raportti (pdf)
‹ Tutkimusraportti 62 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetustekniikka · ISBN 952-15-1567-8 ›