Artikkeli: Tutkimusraportti: Joukkoliikenteen edistämiskeinoja – eurooppalaisia esimerkkejä

Tutkimusraportti: Joukkoliikenteen edistämiskeinoja – eurooppalaisia esimerkkejä

Ilmastonmuutosten vaikutusten vähentämisessä, yhdyskuntarakenteen hajaantumisen estämisessä ja monipuolisten liikkumismahdollisuuksien lisäämisessä joukkoliikenteen kehittäminen on yksi tärkeimmistä keinoista. Vielä tällä hetkellä Suomi pärjää joukkoliikenteen palvelutason ja kulkutapaosuuden eurooppalaisessa vertailussa melko kehnosti. Viime vuosina joukkoliikenteen edistämiselle on kuitenkin asetettu suuria valtakunnallisia tavoitteita. Niiden saavuttaminen edellyttää tulevien vuosien aikana laajan keinovalikoiman hyödyntämistä.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on koota esimerkkejä siitä, mitkä menestystekijät vaikuttavat joukkoliikenteen houkuttelevuuteen ja miten joukkoliikennettä edistetään maailmalla. Erilaisten keinojen laaja-alaisen esittelyn lisäksi työssä syvennytään tarkastelemaan kahta aihepiiriä erityisen tarkasti: Sveitsin yhteislippujärjestelmää sekä Ranskan valtion roolia kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kehittämisessä. Nämä aiheet ovat Suomessa erittäin ajankohtaisia muun muassa EU:n uuden palvelusopimuksen (PSA) voimaanastumisen myötä.

Tehokkaiden ja tarkoituksenmukaisten suunnittelumenetelmien edellyttämisestä ja rahoitustyökalujen tarjoamisesta on saatu hyviä tuloksia Ranskasta. Sveitsin esimerkit osoittavat, että yhteislippujärjestelmien ja integroitujen lipputuotteiden kehittäminen on tärkeä kulmakivi asiakaslähtöisen joukkoliikenteen tarjoamisessa. Vahva asiakas- ja asukaslähtöisyys voidaan nähdä taustalla olevana ajatuksena tarkastelluissa eurooppalaisissa edistysaskelissa. Nämä edistysaskeleet ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka valtio voi toimia suunnannäyttäjänä joukkoliikenteen edistämisessä.

Tutkimus on tehty Liikenneviraston toimeksiannosta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä marraskuun 2011 ja huhtikuun 2012 välisenä aikana. Tutkimuksen ovat tehneet tutkimusapulainen Tuuli Rantala ja projektipäällikkö Jouni Wallander professori Jorma Mäntysen johdolla. Tuuli Rantala on hyödyntänyt tutkimusta ja sen tuloksia myös diplomityössään Valtio joukkoliikenteen edistäjänä Ranskassa ja Sveitsissä.


Joukkoliikenteen edistämiskeinoja – eurooppalaisia esimerkkejä -raportti (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 15/2012 · ISBN 978-952-255-142-9 ›

English summary included / Tools for promoting public transport – European examples
Med svenskt sammandragMetoder för att främja kollektivtrafiken – europeiska
exempel