Artikkeli: Tutkimusraportti: Joukkoliikennematkan eri osien painoarvoja

Tutkimusraportti: Joukkoliikennematkan eri osien painoarvoja

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää joukkoliikennematkan eri osien painoarvoja keskisuurilla kaupunkiseuduilla, joissa joukkoliikenteen palvelutaso ei ole yhtä hyvä kuin pääkaupunkiseudulla. Hankkeeseen kuului joukkoliikenteen matkustajille ja auton haltijoille suunnattu kyselytutkimus Tampereella ja Porissa. Tulosten avulla arvioitiin joukkoliikennematkan eri osien suhteellisia painoarvoja sekä kartoitettiin muita joukkoliikenteen käyttöön liittyviä tekijöitä.

Matka-aika on useimmiten tärkein kulkutavan valintaan vaikuttava tekijä. Monet matkustajat arvostavat lyhyttä etäisyyttä pysäkille, kun taas toisille tärkeämpää voi olla lyhyt odotus- tai ajoaika. Tulevaisuudessa yhä useammalla joukkoliikennematkustajalla on auto käytettävissään. Tämän vuoksi joukkoliikenteen matka-aika ei saisi olla merkittävästi henkilöauton matka-aikaa pidempi, jotta joukkoliikenne olisi houkutteleva vaihtoehto. Joukkoliikennematkaan liittyy monia osavaiheita, joilta henkilöautolla kulkeva välttyy päivittäisessä liikkumisessaan. Esimerkiksi odotusaika ja joukkoliikennevälineen vaihtoon kuluva aika ovat osia, jotka lisäävät joukkoliikenteen matkavastusta ja tuovat matka-aikaan epävarmuutta. Yleisesti kävely- ja odotusajan painoarvon on arvioitu olevan noin kaksinkertainen ajoaikaan verrattuna. Arvostukset ovat kuitenkin eri kaupunkiseuduilla ja eri matkustajaryhmissä erilaisia.

Hanke on osa liikenne- ja viestintäministeriön vuosina 2004–2007 toteutettavaa joukkoliikenteen tutkimusohjelmaa (JOTU). Hanke on toteutettu Tampereen teknillisessä yliopistossa, jossa työhön ovat osallistuneet professori Harri Kallberg, professori Jorma Mäntynen, erikoistutkija Hanna Kalenoja, tutkija Sinikka Hintikka, tutkija Juha-Pekka Häyrynen ja tutkija Kaisuliina Vihanti. Hankkeessa on tehty yhteistyötä JOTU-ohjelmassa toteutettavien joukkoliikenteen kokonaislaatuun vaikuttavia tekijöitä selvittävän tutkimushankkeen (JOKOLA) ja joukkoliikenteen palvelutasotekijöiden arvottamista selvittävän hankkeen (JOPA) kanssa.


Joukkoliikennematkan eri osien painoarvoja. Käyttäjäryhmäkohtaisia tuloksia matkan eri osien arvostuksesta keskisuurissa kaupungeissa -raportti liikenne- ja viestintäministeriön sivuilla
‹ Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 32/2006 · ISBN 952-201-560-1 · ISBN 952-201-561-X ›