Artikkeli: Tutkimusraportti: Jaloin-ohjelman arviointi sekä toimenpidesuosituksia jalankulun ja pyöräilyn edistämiseksi Suomessa

Tutkimusraportti: Jaloin-ohjelman arviointi sekä toimenpidesuosituksia jalankulun ja pyöräilyn edistämiseksi Suomessa

Liikenne- ja viestintäministeriön kevyen liikenteen tutkimus- ja edistämisohjelma Jaloin käynnistyi vuonna 2001 ja päättyi keväällä 2004. Kolmivuotisen Jaloin-ohjelman tavoitteena on ollut edistää kävelyä ja pyöräilyä Suomessa liikenne- ja viestintäministeriön liikennepoliittisten linjausten mukaisesti. Ohjelman lähtökohtana ovat olleet vuonna 2001 julkaistut ehdotukset kävely- ja pyöräilypoliittisiksi ohjelmiksi sekä kevyen liikenteen tutkimusohjelma.

Jaloin-ohjelmassa poikkeuksellista on ollut yhteistyöosapuolten monipuolisuus – yhteistyöryhmiin ja hankkeiden toteuttamiseen ovat liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi osallistuneet muun muassa monet kunnat, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö ja opetusministeriö. Kevyen liikenteen edistämisessä keskeinen edellytys on eri toimijoiden yhteistyö, sillä kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpiteiden toteuttamisvastuut ovat eri hallinnonaloilla.

Arviointihankkeen tavoitteena on ollut lisätä strategisen tason ymmärtämystä siitä, miten Suomessa voitaisiin edistää kävelyä ja pyöräilyä. Tavoitteena on ollut koota yhteen ja tiivistää Jaloin-ohjelmassa saavutettuja tuloksia sekä selvittää tulosten ja tutkimusyhteistyön hyödyntämistä tulevaisuudessa. Arvioinnissa on kartoitettu lisäksi Jaloin-ohjelmalle asetettujen tavoitteiden ja odotusten saavuttamista. Lisäksi tavoitteena on ollut arvioida ohjelmaprosessin ja eri toimijoiden välisen yhteistyön toimivuutta sekä eri toimijoiden rooleja kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämisessä. Jaloin-ohjelman tuloksia on tässä arviointiraportissa koottu ja tiivistetty tutustumalla ohjelmassa tuotettuihin aineistoihin ja haastattelemalla eri sidosryhmien edustajia. Haastatteluilla on selvitetty myös kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen liittyvien toimenpiteiden soveltuvuutta, eri toimijatahojen yhteistyömuotoja kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä, ohjelmaprosessin toimivuutta ja ohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Jaloin-ohjelman arviointi on tehty Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksella.


Jaloin-ohjelman arviointi sekä toimenpidesuosituksia jalankulun ja pyöräilyn edistämiseksi Suomessa -raportti liikenne- ja viestintäministeriön sivuilla
‹ Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 40/2004 · ISBN 951-723-726-X ›