Artikkeli: Tutkimusraportti: Internet-kysely henkilöliikennetutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä

Tutkimusraportti: Internet-kysely henkilöliikennetutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä

Henkilöliikennetutkimukset ovat menetelmä, jolla saadaan tietoa ihmisten liikkumissuoritteista ja kulkumuotojen käytöstä. Tutkimukset toteutetaan usein matkapäiväkirjamenetelmällä, joko puhelinhaastatteluna tai henkilökohtaisena haastatteluna. Suomessa suurimmat henkilöliikennetutkimukset on viime aikoina toteutettu puhelinhaastatteluina.

Tämän työn tavoitteena oli selvittää Internet-kyselyn soveltuvuutta henkilöliikennetutkimuksen tiedonkeruumenetelmäksi, ja siinä on verrattu Internet-lomakkeella, puhelinhaastatteluilla ja postikyselyllä koottujen liikennetutkimusten aineistoja. Työssä tehtiin kirjallisuustutkimus ja aineistoanalyysi, jossa tutkimusaineistoina käytettiin vuoden 2009 Jyväskylän ja Oulun seudun liikennetutkimuksia ja vertailuaineistoina vuoden 2004–2005 valtakunnallista henkilöliikennetutkimusta ja vuosien 2007–2008 Helsingin seudun laajaa liikennetutkimusta.

Henkilöliikennetutkimuksissa vastaajien on edustettava kohderyhmää mahdollisimman tarkasti, minkä vuoksi vastauskadon vähentäminen on tärkeää. Internet-kyselyn avulla voidaan tavoittaa ilman puhelinnumeroa jääneitä ja puhelimella tavoittamattomia, ja puhelinhaastattelulla toisaalta sellaisia vastaajia, joilla ei ole mahdollisuutta, kykyä tai motivaatiota vastata Internetissä. Internet-kyselyn hyödyntäminen puhelinhaastattelun rinnalla lisää vastausaktiivisuutta jonkin verran erityisesti 25–54-vuotiailla. Vaikeimmin tavoitettavaa nuorten aikuisten ryhmää ei tavoiteta Internetkyselyllä puhelinhaastattelua paremmin. Iäkkäiden ryhmässä Internet-vastausosuus on hyvin pieni. Internet-vastaajat ovat kirjanneet kaikissa ikäryhmissä enemmän matkoja kuin puhelimitse vastanneet. Tämä voi selittyä kahdella tavalla: puhelimitse ja Internetissä vastanneet voivat poiketa toisistaan matkustuskäyttäytymiseltään, ja tiedonkeruumenetelmissä voi olla eroja, jotka johtavat eroihin matkojen kirjaamisessa.

Tulosten perusteella suositellaan, että henkilöliikennetutkimuksissa siirrytään käyttämään monimenetelmätutkimusta, jossa puhelinhaastatteluilla kerättyä aineistoa täydennetään Internet-kyselyllä. Internet-kyselyä suositellaan hyödynnettäväksi alueellisissa ja valtakunnallisessa henkilöliikennetutkimuksessa puhelinhaastattelulle rinnakkaisena tiedonkeruumenetelmänä. Ennen seuraavan valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen toteutusta Internet-kyselyn avulla kerättyä aineistoa tulee tutkia suhteessa puhelinhaastatteluaineistoon laajassa koetutkimuksessa. Koetutkimuksen avulla varmistetaan aikasarjavertailun mahdollisuus ja korjataan mahdollisia menetelmästä johtuvia systemaattisia virheitä korjauskertoimien avulla. Koetutkimuksessa voidaan myös suunnitella Internet-lomakkeen rakenne ja ohjeistus, jotta eri vastaustavoilla kerättyjen aineistojen yhdistäminen on mahdollista. Henkilöliikennetutkimuksista tulisi toteuttaa tulosten raportoinnin yhteydessä laaja vastauskatoanalyysi, jonka perusteella olisi mahdollisuus analysoida vastauskadon kehitystä ja suunnitella vastauskadon pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Tutkimusraportti on tiivistetty versio Hanne Tiikkajan diplomityöstä, joka on julkaistu Vernen tutkimusraporttisarjassa nimellä Internet-tutkimuksen soveltuvuus henkilöliikennetutkimukseen.


Internet-kysely henkilöliikennetutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä -raportti (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 30/2011 · ISBN 978-952-255-686-8 ›

English summary included / Internet questionnaire in data collection of travel surveys
Med svenskt sammandragWebbenkät som metod för att samla in data för persontrafikundersökningar