Artikkeli: Tutkimusraportti: Henkilöliikennetutkimus 2010–2011 – Esiselvitys

Tutkimusraportti: Henkilöliikennetutkimus 2010–2011 – Esiselvitys

Esiselvityksen tavoitteena on ollut selvittää valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen sisältöön liittyviä kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia. Tavoitteena on tuottaa tausta-aineistoa henkilöliikennetutkimuksen 2010–2011 ohjelmoinnista ja suorittamisesta tehtävälle tarjouspyynnölle. Tutkimuksen sisältöön liittyvien kehittämistarpeiden ja -mahdollisuuksien selvittämisen lähtökohtana ovat olleet aikaisemmat valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen aineistot ja niiden käytöstä kerätyt käyttäjäkokemukset. Tavoitteena on ollut tunnistaa vertailukelpoisuuden säilymisen kannalta oleelliset kysymykset ja määrittelyt, joiden tulee säilyä ennallaan myös seuraavissa tutkimuksissa.

Esiselvityksessä on arvioitu mahdollisuuksia lisätä henkilöliikennetutkimuksen sekä muiden liikkumistarpeita suoraan tai välillisesti selvittävien tutkimusten välistä yhteistyötä, jolloin eri tutkimuksissa koottujen aineistojen tietojen yhdistäminen olisi nykyistä helpompaa. Suomalaisten liikkumista ja liikennetarvetta Suomessa koskevia tietoja suositellaan tulevaisuudessa koottavan siten, että pääosa liikkumisen tunnusluvuista saataisiin jatkossa viiden vuoden välein toteutettavan valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen (HLT) avulla. Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen avulla kerättäisiin tietoa ns. päivämatkoista taustatietoineen. Ns. pitkien matkojen aineisto ja suomalaisten tekemiä ulkomaan matkoja koskevat tiedot koottaisiin Suomalaisten matkailu -tutkimuksen avulla. Ulkomaalaisten Suomessa tekemiä matkoja kartoitetaan erikseen Tilastokeskuksen rajahaastattelututkimuksessa.

Henkilöliikennetutkimuksen perusaineistoa täydentävät suosituksessa lisäksi jatkuvana tutkimuksena toteutettava paneelitutkimus, joka toteutettaisiin henkilöliikennetutkimusta huomattavasti pienemmälle tutkimusotannalle. Lisäksi aineistoa täydentävät alueelliset säännöllisesti tehtävät tutkimukset, kuten Helsingin seudun liikennetutkimukset. Osaltaan liikkumista koskevaa aineistoa täydentäisi myös Tilastokeskuksen työvoimatutkimus, jonka osana olisi mahdollista koota jatkuvasti tietoa työmatkojen kehityksestä. Liikkumistarvetta koskeva aineisto suositellaan tulevaisuudessa kytkettävän aiempaa kiinteämmin kotitalouden ja yksilön taustatietoja koskeviin paikkatietoaineistoihin (mm. yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä, ajoneuvohallintokeskuksen rekisteritiedot, asuinpaikka- ja työpaikkatiedot, digiroad) sekä muihin taustatietoja tuottaviin kyselytutkimuksiin, kuten ympäristöministeriön Asukasbarometriin, Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimukseen ja Kansanterveyslaitoksen eläkeikäisen väestön terveydentilaa koskeviin tutkimuksiin.


Henkilöliikennetutkimus 2010–2011. Esiselvitys -raportti liikenne- ja viestintäministeriön sivuilla
‹ Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 7/2009 · ISBN 978-952-243-020-5 · ISBN 978-952-243-021-2 ›

English summary included / Preliminary study of the national travel survey 2010–2011
Med svenskt sammandragFörstudie av den nationella resvaneundersökningen 2010–2011