Artikkeli: Tutkimusraportti: Henkilöauton ajo-oikeuden haltijat – ennuste vuosille 2010–2040

Tutkimusraportti: Henkilöauton ajo-oikeuden haltijat – ennuste vuosille 2010–2040

Tulevien vuosikymmenten aikana suomalaisten ikärakenne muuttuu huomattavasti, kun suuret ikäluokat siirtyvät ikääntyneiden ryhmään. Vuonna 2040 jo lähes joka kolmas suomalainen on yli 60-vuotias. Tulevaisuudessa on myös todennäköistä, että ajokortista luopuminen siirtyy aiempaa myöhemmälle iälle. Iäkkäiden terveydentilan on jatkossakin ennakoitu paranevan, jolloin elämäntavat ja liikkumistottumukset suosivat auton käyttöä. Toisaalta havaittavissa on ollut myös ajokortin hankinnan siirtyminen aiempaa myöhemmille ikävuosille.

Tässä esiselvityksessä on kartoitettu ajokortin hankintaa ja ajokortista luopumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä laadittu ennuste henkilöauton ajokortin haltijoiden jakautumisesta erilaisiin ryhmiin vuosille 2020–2040. Työn tavoitteena on ollut tuottaa tietoa ajokortin haltijoiden jakaumasta tulevina vuosikymmeninä ikä- ja aluerakenteen muuttuessa.

Tutkimus on tehty Ajoneuvohallintokeskuksen toimeksiannosta Tampereen teknillisessä yliopistossa, jossa tutkimusryhmään ovat kuuluneet professori Harri Kallberg, erikoistutkija Hanna Kalenoja, tutkimusapulainen Hanne Tiikkaja sekä tutkimusapulainen Piritta Laitakari.


Henkilöauton ajo-oikeuden haltijat. Ennuste henkilöauton ajo-oikeuden haltijoiden jakaumasta vuosille 2010–2040 -raportti Liikenteen turvallisuusviraston sivuilla
‹ Ajoneuvohallintokeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä 13/2008 · ISBN 978-952-5324-60-0 ›

English summary included / Car driver’s licence holders. Forecast for the division of driver’s licence holders for the years 2020–2040
Med svenskt sammandragInnehavare av personbilskörkort. Prognos över fördelningen av innehavare av personbilskörkort för åren 2010–2040