Artikkeli: Tutkimusraportti: Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035

Tutkimusraportti: Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035

Tutkimuksen tavoitteena on ollut luoda liikenteen kehityskuva olemassa olevien arvioiden sekä asiantuntijanäkemysten perusteella. Työssä on muodostettu perusteltu näkemys siitä, mihin suuntaan Suomen henkilö- ja tavaraliikenne on kehittymässä pitkällä aikavälillä, vuoteen 2035. Lisäksi esitetään kuusi entä jos -­tarkastelua yksittäisten merkittävien muutosten vaikutuksista liikenteeseen. Tutkimus on tehty Liikenneviraston toimeksiannosta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä.

Väestön ja talouden kehittyminen ovat henkilö- ja tavaraliikenteen toiminta­ympäristön keskeiset tekijät, jotka määrittävät suurelta osin matkustus- ja kuljetuskysynnän kehittymistä. Väestöennusteet ovat aiemmin aliarvioineet väestökasvun. Epävarmuutta sisältyy myös väestön alueelliseen kehittymiseen, joka on yhteydessä yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehitykseen, sekä ajankäyttö- ja kulutustottumuksiin, jotka kytkeytyvät liikkumispreferensseihin. Runsaasti epävarmuuksia sisältävä talouden kehitys liittyy väestöön muun muassa työllisyys- ja tulokehityksen kautta, ja esimerkiksi kasvavat työpaikka-alueet vetävät väestöä ja lisäävät pendelöintiä.

Liikkumistottumusten muutokset ja väestön ikääntyminen vaikuttavat henkilöliikenteen kokonaiskysyntään. Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä pyritään edistämään, ja näiden kulkutapojen käytön lisääntymistä tulevaisuudessa tukee osaltaan muun muassa ympäristö- ja terveystietoisuuden kasvu sekä väestön keskittyminen kaupunkiseuduille. Henkilöautoliikenteen kasvua pyritään hillitse­mään, mutta erityisesti tulotason ja liikkumisetäisyyksien kasvu lisäävät henkilöautoliikennettä samoin kuin pitkämatkaisen juna-, lento- ja linja-autoliikenteen kysyntää. Eri kulkutapojen tarjonta ja käytön kustannukset määrittävät osaltaan kulkutapajakaumaa.

Talouden ja eri toimialojen kehitys määrittää kuljetustarpeita: mitä tavaralajeja kuljetetaan ja minne. On vaikeasti ennakoitavissa, miten globaali ja siihen vahvasti kytkeytyvä Suomen talous kehittyy tulevaisuudessa. Rautatiekuljetukset ovat voimakkaimmin muutaman toimialan ja Venäjän-liikenteen kehittymisen varassa, kun taas tiekuljetuksissa kysyntäpohja on laaja, eivätkä ne ole yhtälailla alttiita nopeille toimialamuutoksille. Merikuljetuksissa korostuu teollisuustuotannon lisäksi Itämeren alueen kehitys. Kuljetusten tarjonnan ja kustannusten muutokset heijastuvat eri kuljetusmuotojen käyttöön, joskin siirtymäpotentiaali eri kuljetusmuotojen välillä on rajallinen.

Tulevaisuudessa liikennejärjestelmän tulevaisuutta tulisi tarkastella sektori- ja liikennemuotokohtaisuuden sijaan kokonaisuutena, systeeminä. Toimintaympäristö on laajasti tarkasteltuna yhteinen. Eri liikennemuotojen ennusteet tulisi laatia samojen lähtökohtien mukaan, mikä mahdollistaisi ennusteiden vertailun.


Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035. Taustaraportti liikennepoliittiseen keskusteluun (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 36/2012 · ISBN 978-952-255-188-7 ›

English summary included / Passenger and freight transport perspectives for 2035. Background report for transport policy discussion
Med svenskt sammandrag / Utvecklingsbild för person- och godstrafiken 2035. Bakgrundsrapport för den trafikpolitiska diskussionen