Artikkeli: Tutkimusraportti: Erikoiskuljetustoiminnan asiakastarpeet

Tutkimusraportti: Erikoiskuljetustoiminnan asiakastarpeet

Erikoiskuljetus on kuormaamattomalla tai jakamattomalla esineellä kuormatun ajoneuvon kuljetus, jossa jokin tiellä yleisesti sallittu mitta tai massa ylittyy. Vaikka erikoiskuljetukset muodostavatkin alle prosentin kaikista kuormaautokuljetuksista, kyse on erittäin merkittävästä tiekuljetusten toimialasta. Erikoiskuljetuslupien määrä on ollut viime vuosia kasvusuunnassa ja lupia myönnetäänkin nykyisin noin 12 000 vuodessa. Tiehallinto on keskittänyt erikoiskuljetuslupatoiminnan Hämeen tiepiiriin ja lupakäsittelytoimintaa ollaan kehittämässä. Nykyisessä dynaamisessa toimintaympäristössä myös erikoiskuljetusten suunnittelun aikajänne on yleisten logististen trendien mukaisesti lyhentynyt ja usein kuljetus tapahtuu samana päivänä kun tilaus. Siten lupakäsittelytoiminnalle on oleellista nopeus, tehokkuus ja joustavuus. Nykyisin erikoiskuljetuslupakäsittely toimii elinkeinoelämän tarpeita vastaavasti ja käsittelyaika onkin huomattavasti Tiehallinnon antamaa palvelulupausta nopeampi. Kansainvälisessä vertailussa Suomessa erikoiskuljetuslupien käsittelyajat ja saatavuus ovat erittäin hyvällä tasolla. Jatkossa haasteena on säilyttää nykyinen erinomainen taso.

Erikoiskuljetuksilla on erityisen suuri merkitys metalli- ja konepajateollisuudelle, rakennusteollisuudelle sekä rakentamiselle. Myös työkonekauppa ja metsäkoneyrittäjät ovat merkittävä erikoiskuljetuksia käyttävä asiakasryhmä. Erikoiskuljetuksia tarkasteltaessa kuljetukset voidaan jakaa kahteen ryhmään: erittäin suurten tuotteiden projektikuljetukset ja muut erikoiskuljetukset. Lukumääräisesti projektikuljetukset ovat pieni, mutta sitäkin haastavampi ryhmä. Niissä suunnittelun aikajänne on pidempi ja toisaalta myös kuljettajien ammattitaito on korkealla tasolla. Tällaisissa kuljetuksissa myös Tiehallinnon rooli on suurempi, koska kuljetusreittejä suunnitellaan usein yhteistyössä ja eri vaiheissa suunnitteluprosessia saatetaan hakea ennakkolupia suunnitellun reitin tarkistamiseksi. Muut erikoiskuljetukset ovat nopeatempoisempia pääasiassa erilaisten työ- ja rakennuskoneiden kuljetuksia. Niissä siirtotarve tarkentuu usein vain muutaman tunnin aikajänteellä ja silloin lupakäsittelyn nopea toiminta on tärkeä edellytys erikoiskuljetuksille. Reitistölupien kehittäminen on vähentänyt näissä kuljetuksissa yksittäisten lupien hakemisen tarvetta. Eri sidosryhmien välisellä vuorovaikutuksella on keskeinen asema erikoiskuljetuslupatoiminnan asiakastarpeiden ja toiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Erikoiskuljetusten toimintaedellytykset ja kustannukset sekä hankintatoimessa että lopputuotteiden kuljetuksissa ovat yksi merkittävä tekijä tuotantopaikan valintaa tehtäessä. Nykyisessä tuotanto- ja markkinarakenteessa tällä on entistä suurempi merkitys, kun globaaleilla markkinoilla toimivat yritykset suunnittelevat tuotantoaan. Siten erikoiskuljetuksilla ja niiden sujuvuudella on suuri merkitys teollisuuden tulevaisuuden toimintaedellytyksiä tarkasteltaessa. Osalle teollisuusyrityksistä erikoiskuljetukset ovat koko toiminnan kriittinen ehto – ilman toimivia erikoiskuljetuksia yritykset eivät voisi kannattavasti harjoittaa liiketoimintaansa Suomessa.

Hanke on toteutettu Tampereen teknillisessä yliopistossa professori Jorma Mäntysen johdolla. Tutkimusryhmään ovat kuuluneet myös Jarkko Rantala, Riikka Salkonen ja Markus Pöllänen.

Erikoiskuljetustoiminnan asiakastarpeet -raportti (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Tiehallinnon selvityksiä 14/2007 · ISBN 978-951-803-842-2 · ISBN 978-951-803-846-0 ›