Artikkeli: Tutkimusraportti: Autokannan tulevaisuustutkimus

Tutkimusraportti: Autokannan tulevaisuustutkimus

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tulevaisuussuuntautunutta tutkimustietoa autokannasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin, mitkä tekijät vaikuttavat autokannan kehitykseen ja miten autokanta muuttuu näiden tekijöiden vaikutuksesta. Lisäksi tutkimuksessa luotiin kuusi vuoteen 2030 ulottuvaa skenaariota erilaisten mahdollisten tulevaisuuspolkujen hahmottamiseksi.

Tutkimuksessa luodut kuusi erilaista skenaariota (nykykehitystä jatkava BAU, kukoistavan talouden NOPEA, taantuvan talouden HIDAS, dieselöitymisen DIESEL, vaihtoehtopolttoaineiden VEPA ja korkean energian hinnan HINTA) osoittavat, että erilaisista kehitysoletuksista huolimatta autokantaan heijastuvat muutokset ovat melko vähäisiä. Autokannan suuri koko ja kokoon nähden pienet kantaan tulevien ja kannasta poistuvien autojen määrät eli autokannan hidas uusiutuminen on autokannan vakauden merkittävä selittäjä.

Yhteiskunnan ohjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa autokannan kehitykseen. Liikennepolitiikan toteuttamisessa verotus ja väylänpidon rahoitus ovat tärkeimmät keinot vaikuttaa liikennemuotojen työnjakoon ja autokannan rakenteeseen. Liikennepolitiikan ja autokantaan liittyvien ongelmien tiedostamisen lisääntyessä verotuksen kohdistaminen ”aiheuttaja maksaa” periaatteen mukaisesti on yhä tavoitellumpaa. Verotus kohdistettaisiin pääasiallisesti autojen käyttöön liikenteessä eli käytön määrään, paikkaan, aikaan ja mahdollisesti myös käyttötapaan sekä auton laatuun. Tieliikenteen kattavalla verouudistuksella olisi merkittäviä vaikutuksia sekä autokantaan (mm. ikä- ja kokojakaumat, polttoainetyypit, energiatehokkuus) että liikenteeseen (suoritteiden ajan ja paikan jakauma, käytettävät kulkumuodot) toteutustavasta riippuen.

Työ on tehty Tampereen teknillisessä yliopistossa Ajoneuvohallintokeskuksen toimeksiannosta.

Autokannan tulevaisuustutkimus – Tulevaisuuden autokantaan vaikuttavat tekijät ja skenaarioita vuoteen 2030 -raportti Liikenteen turvallisuusviraston sivuilla
‹ Ajoneuvohallintokeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä 4/2006 · ISBN 952-5324-32-X ›