PYKÄLÄ I -projekti

PYKÄLÄ – Pyöräily ja kävely osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää

PYKÄLÄ on Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernen vetämä tutkimus- ja kehitysprojekti. PYKÄLÄ-projektin ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina 2009–2011 ja toinen vaihe vuosina 2011–2013. Projekti on kehitetty suomalaisten kaupunkien ja ministeriöiden avuksi liikenteen ja maankäytön suunnitteluun, poliittisen päätöksenteon ohjaukseen sekä pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen liikennemuotoina ja arkiliikuntana.

PYKÄLÄ I -projektin tavoitteet

  • saada pyöräily ja kävely osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää
  • edistää pyöräilyn ja kävelyn kulkumuoto-osuuksien kasvattamista ja sitä kautta arki- ja terveysliikuntaa kohdekaupungeissa
  • antaa uusin tieto Euroopasta valtakunnallisten ja kaupunkikohtaisten pyöräilyn ja kävelyn strategiaprosessien tueksi
  • parantaa suomalaisten kaupunkien viihtyisyyttä
  • parantaa pyöräilyn ja kävelyn seurantaa ja tilastointia.

Aineistonkeruumetodit

Projektissa on koottu laaja-alainen materiaali kymmenestä eurooppalaisesta kaupungista. Metodeina ovat olleet kirjallisuusselvitys, teemahaastattelut ja havainnointi.

Tutkimuksessa on haastateltu liikenne- ja kaupunkisuunnittelijoita sekä strategiasuunnittelijoita yhteensä 15 henkilöä sekä lisäksi 8 vapaaehtoista pyöräilyorganisaatioiden jäsentä. Havainnoinnin avulla on evaluoitu kaupunkien pyöräily- ja kävelyolosuhteita. Lisäksi kaupungeista on koottu erilaista materiaalia pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen liittyen, kuten strategioita, liikennepoliittisia ohjelmia, markkinointimateriaalia ja kaupunkien tekemiä tutkimuksia ja selvityksiä. Aineiston pohjalta on analysoitu pyöräilyn ja kävelyn menestystekijöitä. Tieto on sovellettavissa suomalaisiin kaupunkeihin: toimenpidesuositusten ja laadittujen työkalujen avulla suunnittelijat voivat soveltaa menestystekijöitä Suomeen. Pyöräilyn ja kävelyn tilastoinnin parantamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi Suomessa on kehitetty pyöräilyn ja kävelyn seuranta- ja tilastointimenetelmiä, joiden avulla voidaan aiempaa luotettavammin seurata pyöräilyn ja kävelyn kulkumuoto-osuuksien kehittymistä.

Projektin tuotokset

Tulokset on julkaistu kahdessa laaja-alaisessa teoksessa, jotka toimivat suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden tukena pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä. Ensimmäisessä teoksessa esitellään parhaat pyöräilyä ja kävelyä edistävät käytännöt Euroopassa, ja toisessa teoksessa käsitellään parhaiden käytäntöjen sovellusta Suomeen. Lisäksi on julkaistu opas pyöräilyn ja kävelyn laskennan suunnittelua ja toteutusta varten.

Yhteistyötahot

PYKÄLÄ-projektin ensimmäisessä vaiheessa on ollut mukana kahdeksan suomalaista kaupunkia ja neljä ministeriötä: Helsinki, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Pori, Lappeenranta, Hyvinkää ja Porvoo sekä liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi asiantuntijatahoina ovat Pyöräilykuntien verkosto ja Liikennevirasto.

Tutkimuksen vastuullisena johtajana on toiminut professori Jorma Mäntynen ja projektipäällikkönä tutkija Kalle Vaismaa. Projektiryhmään on kuulunut lisäksi kaksi tutkijaa ja kolme tutkimusapulaista.