Artikkeli: Tutkimusraportti: Täsmällisyysjohtaminen Suomen rautateillä

Tutkimusraportti: Täsmällisyysjohtaminen Suomen rautateillä

Täsmällisyys on rautatieliikennejärjestelmän tärkeimpiä laatutekijöitä. Tässä työssä muodoste­taan Suomen rautateille malli täsmällisyyden johtamiseen. Täsmällisyydellä tarkoitetaan sitä, kokeeko asiakas matkansa tai kuljetuksensa sujuneen aikataulussaan, luotettavasti, sujuvasti ja varmasti. Täsmällisyysjohtaminen pyrkii tämän täsmällisyyden kokonaisvaltaiseen ja pitkä­jänteiseen parantamiseen ja ylläpitämiseen. Se nostaa asiakkaan kaiken toiminnan lähtö­kohdaksi.

Täsmällisyysjohtaminen ei ole yksittäinen toiminto, järjestelmä tai rakenne, vaan pikemminkin filosofia tai ajattelutapa. Täsmällinen matkustaja tai kuljetus on koko rautatieliikenne­järjestelmän onnistuneen toiminnan lopputulos. Niinpä täsmällisyysjohtaminen koskettaa kaikkia rautateiden toimijoita, niin radanpitäjän kuin liikennöitsijöidenkin osalta. Suurin haaste on tämän kokonaisuuden tuloksekas johtaminen.

Työssä esitetty täsmällisyysjohtamismalli on jaettu kolmeen osa-alueeseen. Täsmällisyys­johtamisen päämäärät kuvaavat, minkälaisin periaattein rautatietoimijoiden tulisi pyrkiä täsmällisyyden pitkäjänteiseen kehittämiseen. Päämäärissä korostuvat asiakaslähtöisyyteen, ennaltaehkäisyyn sekä johtamiseen ja kulttuuriin liittyvät kysymykset. Mittareissa ja tavoitteissa tarkastellaan, kuinka nykyistä tuotantolähtöistä täsmällisyysmittaristoa tulisi laajentaa asiakas-, talous- ja henkilöstönäkökulmien suuntaan. Organisoinnissa ja yhteistyössä puolestaan tarkastellaan, kuinka täsmällisyyden johtaminen tulisi järjestää organisaatioiden sisäisesti ja välisesti. Tärkeimmät kehitystarpeet liittyvät organisaatioiden välisen yhteistyön selkeyttämiseen ja analysointifunktioiden vahvistamiseen.

Työ perustuu TTY:n monivuotiseen tutkimukseen rautateiden täsmällisyyteen liittyvistä asioista, laatujohtamisen tärkeimpiin periaatteisiin sekä vuoden kestäneeseen TTY:n, Liikenne­viraston ja VR:n yhteisprojektiin. Yhteisprojekti toteutettiin toimintatutkimuksena, jossa obser­voinnin lisäksi kehitetään kohdeorganisaatioita osallistumalla niiden arkipäivän toimintaan. Menetelmä takasi työlle tieteellisen uutuusarvon lisäksi parhaan mahdollisen käytännön hyödyn.

Työn aikana täsmällisyysjohtaminen kehittyi merkittävästi kummassakin organisaatiossa. Monet asiat vaativat kuitenkin vielä jalkauttamista. Raportin lopussa on esitetty lista asioista, joiden avulla voi seurata mallin toteutumista.


Täsmällisyysjohtaminen Suomen rautateillä (pdf)
‹ Tutkimusraportti 85 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne · ISBN 978-952-15-2997-9 ›