Miksi tutkimukseen kannattaa vastata?

Liikennetutkimuksen tuloksia käytetään Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennesuunnittelussa ja tulevaisuuden liikenne-ennusteiden laadinnassa. Liikennejärjestelmän suunnittelussa tavoitteena on mm. liikenneturvallisuuden parantaminen, liikkumismahdollisuuksien parantaminen, liikenneruuhkien vähentäminen, liikkumiskustannusten alentaminen sekä liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen.

Vastaavaa aineistoa koottiin Tampereen seudulla viimeksi vuonna 2004. Tampereen kaupunkiseutu on viime vuosina kasvanut, seudun työssäkäyntialue on laajentunut ja myös asukkaiden liikkumistottumukset ovat muuttuneet. Liikkumistarpeet ovat yhä useammin koko maakunnan laajuisia. Niinpä uuden aineiston kokoaminen on välttämätöntä kaupunkiseudun ja laajemmin sitä ympäröivän maakunnan maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelun taustatietojen päivittämiseksi.

Tutkimuksen perusteella muodostetaan yksityiskohtainen kuva seudun nykyisestä liikennetarpeesta, esimerkiksi päivittäisestä matkojen määrästä eri kulkutavoilla sekä matkojen suuntautumisesta erilaisiin kohteisiin kuten työpaikkakeskittymiin ja päivittäistavarakauppoihin. Tulosten perusteella seudulla laaditaan liikennemalli, jonka avulla voidaan ennakoida tulevaisuuden matkamääriä.

Tuloksia käytetään esimerkiksi uusien tie- ja katuhankkeiden, joukkoliikennehankkeiden sekä jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden suunnittelussa. Liikenne-ennusteita ja nykytilanteen liikennetarpeita kuvaavia tunnuslukuja hyödyntävät erilaisissa suunnitteluhankkeissaan esimerkiksi Tampereen seudun kunnat, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikennevirasto ja Pirkanmaan liitto.

Tutkimukseen vastanneiden kesken arvotaan erilaisia tuotepalkintoja. Arvontaa varten kerätään tutkimuslomakkeella erikseen osallistujien tiedot, joita ei yhdistetä muuhun tutkimusaineistoon. Palkinnot arvotaan joulukuussa ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.