Artikkeli: Seminaariesitys: Toimialarakenteen vaikutukset tiekuljetusten määrään, tehokkuuteen ja hiilidioksidipäästöihin Suomessa 1995–2030

Seminaariesitys: Toimialarakenteen vaikutukset tiekuljetusten määrään, tehokkuuteen ja hiilidioksidipäästöihin Suomessa 1995–2030

Liikenteen tutkimuskeskus Verne tutki liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen tulevaisuutta. Tavoitteena oli selvittää näiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja ennakoida, saavutetaanko asetetut tavoitteet tulevaisuudessa. Tutkimuksessa kehitettiin uusi menetelmä polttoaineenkulutustiedon yhdistämiseen tieliikenteen tavarankuljetustilaston aineistoon, mikä mahdollisti hyvin tarkan analyysin talouden, kuljetusten ja päästöjen yhteyksistä. Tämä analyysi tehtiin vuosille 1995–2010 ja tilastoanalyysin tuloksia käytettiin taustatietoina asiantuntijoille, jotka ennakoivat Suomen tiekuljetusalan kehitystä vuoteen 2030. Työn tulokset on julkaistu raportissa Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen tulevaisuus.

Tulokset osoittavat, että toimialojen taloudellisella kehityksellä on erittäin suuri merkitys tiekuljetusten energiatehokkuuteen ja hiilidioksidipäästöihin. Massakuljetuksia tarvitsevat toimialat ovat kuljetusintensiivisiä, mutta niiden kuljetukset ovat myös energiatehokkaita. Kuljetusten painopisteen siirtyminen näille toimialoille parantaisi energiatehokkuutta, mutta myös kasvattaisi hiilidioksidipäästöjä. Suomessa erityisesti vuoden 2002 jälkeen toteutunut kuljetusten painopisteen vähittäinen siirtyminen kappaletavaraa kuljettaville toimialoille on puolestaan heikentänyt energiatehokkuutta, mutta myös vähentänyt kuljetusten hiilidioksidipäästöjä. Painopisteen siirtyminen on johtunut erityisesti metsäteollisuuden merkityksen pienenemisestä ja kaupan ja teknologiateollisuuden merkityksen kasvusta.

EU:n ja Suomen kansallisten tavoitteiden pohjalta asetetun Suomen tiekuljetusten 1,6 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästötavoitteen saavuttaminen on skenaarioiden valossa varsin realistista. On tärkeää huomata, että tavoite voidaan saavuttaa hyvin erilaisilla kehityskuluilla. On myös tärkeää huomata, että biopolttoaineilla on hyvin vähäinen merkitys tavoitteen saavuttamisessa. Liikennepoliittisessa ohjauksessa on siis käytettävissä hyvin laajat mahdollisuudet vaikuttaa merkittävästi tiekuljetusten tehokkuuteen ja siten hiilidioksidipäästöihin. Ymmärrys päästöjen muodostumisen kokonaisuudesta on välttämätön ohjauksen pohjaksi ja tässä kehitetyillä menetelmillä ohjauksen tueksi voidaan tehdä monipuolisia vaihtoehtoisten tulevaisuuksien tarkasteluja.


Heikki Liimatainen: Toimialarakenteen vaikutukset tiekuljetusten määrään, tehokkuuteen ja hiilidioksidipäästöihin Suomessa 1995–2030
Väylät & Liikenne 2012, Turku 30.8.2012
Esitelmäteksti: Väylät ja Liikenne 2012 -seminaariesitelmät, s. 371–377