Artikkeli: Seminaariesitys: Täsmällisyyttä on johdettava

Seminaariesitys: Täsmällisyyttä on johdettava

Täsmällisyys – toisin sanoen aikataulunmukaisuus – on yksi kriittisimpiä tekijöitä rautatieliikennejärjestelmän toiminnan kannalta. Rautateillä viiveet ketjuuntuvat helposti,
jolloin erilaisista ongelmista aiheutuu nopeasti laajoja seurannaisvaikutuksia: yhden junan myöhästyminen johtaa helposti useiden muiden junien myöhästymisiin. Pahimmissa ongelmatilanteissa liikenteen täsmällisyys voi romahtaa täysin. Voidaan sanoa, että järjestelmän toiminnan kannalta täsmällisyys on elintärkeä asia, ja se toimiikin erinomaisena suorituskykymittarina.

Vielä järjestelmänäkökulmaakin merkittävämpi seikka on, että täsmällisyys muodostaa erittäin suuren osan asiakkaille tarjotun palvelun laadusta. Henkilöliikenteessä epätäsmällisyydestä seuraa merkittäviä matkustajakohtaisia ja yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia menetetyn ajan seurauksena. Lisäksi epätäsmällisyys vaikuttaa hyvin kielteisesti matkustajan palvelukokemukseen: VR:n tutkimuksien mukaan täsmällisyys muodostaa yksinään yli puolet palvelukokemuksesta. Onkin perusteltua todeta, että täsmällisyys on tärkein yksittäinen junamatkan laatuun, ja siten kulkumuodon valintaan vaikuttava tekijä. Myös tavaraliikenteessä epätäsmällisyys on asiakasnäkökulmasta suuri ongelma: viiveet aiheuttavat ongelmia tuotantoprosesseille.

Nämä ongelmat voidaan tiivistää yhteen päätelmään: täsmällisyyden johtaminen ei ole ollut riittävän kokonaisvaltaista. Tästä syystä Liikennevirasto ja VR ovat yhdessä Liikenteen tutkimuskeskus Vernen kanssa aktiivisesti ryhtyneet kehittämään täsmällisyyden johtamista. Tavoitteena on luoda rautateille täsmällisyysjohtamismalli, joka yhtäältä pyrkii täsmällisyyden kokonaisvaltaiseen ja pitkäjänteiseen parantamiseen ja ylläpitämiseen, toisaalta ottaa huomioon sekä nykyisten että tulevien toimijoiden erilliset roolit ja tavoitteet. Tutkimusprojekti alkoi syksyllä 2011 ja kestää vuoden.

Jouni Paavilaisen esitys RATA 2012 -seminaarissa: